تعبیر خواب پای تابه {جوراب}

 

 • تعبیر خواب پای تابه {جوراب}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پای تابه {جوراب} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پای تابه {جوراب}

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پای تابه در خواب ؛ چــون نهاده بود ؛ مال اســت و چــون بر پای پیچیده بیند ؛ سفر اســت ... اگــر ببیند پای تابه در پای پیچیده اســت ؛ چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و ba وی هیچ رفیق و توشه نبود ؛ دلیل ke زود از دنیا رحلت کــنــد ... اگــر ببیند ke پای تابه خویش بفروخت ya be کسی بخشید ؛ دلیل ke مال او ضایع شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  پای تابه در خواب بر سه وجه است

  اول : مال ؛ نعمت و کالا

  دوم : سفر

  سوم : مرگ – کسی ra ke بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE