تعبیر خواب پای اورنجن

 

 • تعبیر خواب پای اورنجن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پای اورنجن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پای اورنجن

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر مردی ببیند ke پای اورنجن در پای داشت ؛ دلیل اســت ke او ra رنج رسد ... اگــر ببیند سیمین اســت ؛ رنج و سختی او کمتر اســت .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  پای اورنجن ؛ زنان ra شوی اســت و زنان نیک اســت و پیرایه های زرین زنان ra ملک اســت و مردان ra حرام ... اورنجن از پای بیرون کــرد ya از وی ضایع شــد ؛ دلیل ke کسی از وی رنجور دل گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  معبران بر مبنای ایــن قیاس ke قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی اســت ke اندوخته ؛ پا ra be مال و دارائی تعبیر کرده اند و be تجربه نــیــز ثابت شده ke ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش be شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شــود ... از ابن سیرین نقل اســت ke اگــر کسی ببیند یک پای خود ra از دست داده نشان آن اســت ke نیمی از دارائیش از بین می رود و چـنـانـچه در خواب ببیند هــر دو پایش ra بریده اند ya شکسته ke نمی تواند بایستد هــمــه ثروت خود ra تباه می کــنــد ... اگــر کسی درخواب ببیند ke پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چـنـانـچه ثروتمند اســت be مال بیشتری دسترسی می یابد و اگــر تهی دست اســت پولدار می شــود و اگــر ببیند پاهای فلزی دارد ya چکمه و کفشی از فلز be پا کرده نشان امنیت مالی اســت و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شــد همین تعبیر هست اگــر کسی در خواب ببیند ke هــر دو پایش ra ba طناب بسته اند ... اگــر بیننده خواب ببیند ke پایش هنگام راه رفتن می لرزد ya پای او در چاله ای فرو رفته کسی be او خیانت می کــنــد و در معامله و معاشرت ba او حیله و نیرنگ be کار می برد و مختصر گرفتاری be وجود می آورد ... اگــر کسی ببیند ke be جای دو پا چندین پا دارد be سفر می رود ... چـنـانـچه در خواب ببینید ke be زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نـیـسـت زیــرا بــرای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید ... درد پا در خواب در صورتی ke بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE