تعبیر خواب پاچه

 

 • تعبیر خواب پاچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاچه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی be خواب دید پاچه گوسفند همی خورد ؛ دلیل ke چیزی ya نعمتی بدو رسد ؛ be قدر آن ke خورده اســت ... اگــر ببیند پاچه گاو همی خورد ؛ دلیل ke در آن سال او ra فراخی و نعمت اســت بر اندازه خوردن او .

   

  جابر مغربی می گوید :

  خوردن پاچه در خواب ؛ دلیل اســت بر خوردن مال یتیمان be مقدار آنچه خورده اســت ؛ خاصه چــون ببیند ke خام می خورد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  هستند کسانی ke اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند ... نه خوردن آن ra دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران ra می پسندند و تحمل می کـنـنـد ... ایــن ها اگــر پاچه در خواب ببینند چــه خود بخورند و چــه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید ke حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولــی چندان زیان بخش و آزار رساننده نـیـسـت ولــی آن ها ke be خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نـیـسـت و بستگی be نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد ... اگــر کسی در خواب ببیند ke پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شــود ke جنبه مالی دارد و نعمتی be او می رسد ؛ be اندازه همان مقدار پاچه ke خورده ya پیش روی دارد ... اگــر کسی ببیند ke پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی بــرای او پیش می آید و be پول و ثروتی ke دارد افزوده می شــود ... چـنـانـچه تهی دست اســت پولدار می شــود و be رفاه و نعمت می رسد و اگــر مالدار اســت مال او افزونی می یابد ... خوردن پاچه گاو خیلی خوب اســت و خوردن پاچه شتر نشانه ای اســت از ایــن ke بیننده خواب be مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود ke ba پول بر می گردد ... خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی اســت و جنبه بد آن ایــن اســت ke بیننده خواب ببیند ke پاچه نپخته و خام می خورد ... ایــن نشانه تجاوز be مال دیگران اســت و بهره مندی از چیزی ke be شما تعلق ندارد و خودتان be نادرستی کاری ke می کنید آگاهی دارید ... معبران اسلامی نوشته اند ke خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE