تعبیر خواب پاپیون

 

 • تعبیر خواب پاپیون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاپیون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاپیون

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  کسی ke در خواب پاپیون بسته باشد be قضاوت مردم درباره خودش نیازمند اســت و be آن اهمیت می دهد و be خصوص از ایــن ke در باره اش بد داوری شــود هراسناک اســت ... ایــن نیاز در هــمــه ما هست و ایــن خوف و رجا نــیــز وجود دارد و هــر چــه ما بیشتر از جامعه ای ke در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نــیــز هــر چــه بیشتر روی ما حساب کــنــد ایــن احساس بیشتر توسعه می یابد و نیرومندتر می شــود تا جایی ke be صورت بخشی از سرشت و طبیعت ما درمی آید و ya یک عادت غیر قابل ترک می گردد ... ایــن زمینه نیرومند احساسی در خواب های ما be شکل چیزهایی ظاهر می شــود ke می توانند جالب نگاه و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد ke پاپیون یکی از آنهاست ... ba ایــن توضیح درک موضوع آسان اســت ke بیننده خواب چقدر be نیک داوری مردم نسبت be خودش نیازمند اســت و از قضاوت بد می ترسد ... اگــر کسی در خواب ببیند ke پاپیون ya کراوات بسته و در بیداری از ایــن دو چیز استفاده نمی کــنــد هستند کسانی ke کراوات می بندند امــا پاپیون نمی زنند ؛ ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد ke چندی نه خیلی طولانی و زیاد موجب آشفتگی روح او خواهد شــد و بعد مرتفع می گردد ... اگــر ببینید پاپیون بسته اید امــا لباسی مناسب پاپیون be تن ندارید عملی مرتکب می شوید ke در نتیجه آن شما ra سرزنش و شماتت می کـنـنـد ... پاپیون باز و گره نخورده مشکل اســت و چـنـانـچه ببینید پاپیونی در دست دارید ke می خواهید ببندید ba مشکلی رو be رو می شوید ke حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد ... اگــر کسی پاپیونی be شما هدیه کــرد تردید نداشته باشید ke فریب می خورید و فریب دهنده یک زن اســت ... اگــر در خواب دیدید ke پاپیون دارید امــا آن ra در جیب نهاده اید خواب شما می گوید ke در روزهای آینده be دروغ گویی متوسل می شوید ؛ دروغی ke ba گفتن آن می خواهید حقیقتی ra پنهان کنید ... اگــر در خواب ببینید ke دیگری پاپیون بسته موردی پیش می آید ke بــایــد رقابت کنید ya ba شما رقابت می کـنـنـد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE