تعبیر خواب پالتو

 

 • تعبیر خواب پالتو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پالتو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پالتو

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پالتو بــرای مردان متاهل همسر اســت و بــرای جوانان خانواده و بــرای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی ... اگــر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگــر دختر جوانی در خواب خود ببیند ke پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست ke در آینده نزدیک شوهر می کــنــد ... اگــر در خواب دیدید ke در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست ke در روزهای آینده زیان می بینید ... اگــر زنی ببیند ke پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شــد ... اگــر پالتویی be کسی دادید او ra حمایت می کنید و چـنـانـچه او be شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب اســت ... پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده اســت و شغل ... اگــر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده اســت احتمالا همسرتان بیمار می شــود ya از شما آزردگی دارد ke در دل نگه داشته و افشا نمی کــنــد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن اســت ke از مخالفت دیگران ba آرای شما رنج خواهید کشید .

  ۲ـ قرض دادن پالتو خود be دیگران در خواب ؛ نشانه آن اســت ke اشتباهات افراد ناشناس be زندگی شما زیان خواهد زد .

  ۳ـ دیدن ya پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ؛ نشانه رسیدن be آرزوهاست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE