تعبیر خواب پاشنه

تعبیر خواب پاشنه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب پاشنه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاشنه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاشنه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پاشنه پا درخواب ؛ دلیل بر نظام کار و کسب مردم کــنــد ... اگــر ببیند کــه پاشنه پای او بشکست ؛ دلیل کــه بــه کاری مشغول شــود کــه از آن پشیمانی حاصل شــود ... اگــر ببیند کــه پاشنه پای او بشکافت یــا مجروح شــد ؛ همین تاویل دارد ؛ امــا ندامتش از آن کمتر باشد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی ببیند کــه پاشنه پای خود می برید و بخوردِ سباع و درنده می داد ؛ دلیل کــه آن چــه بــه کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد ... اگــر ببیند کــه پاشنه پای او بیفتاد ؛ دلیل کــه او را کار و کسب نباشد و درویش و بیچاره گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  چنانچه در خواب ببینید کــه پاشنه پای شما مجروح اســت در صورتی کــه در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن اســت کــه از انــجـام کاری پشیمان می شوید ... شکسته بودن پاشنه پا نــیــز همین تعبیر را دارد یعنی چـنـانـچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته کــه از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید کــه ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید ... پاشنه پا بــه طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده اســت ... چـنـانـچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یــا جوراب بیرون اســت در محیط شغلی ؛ چــه اداری و کارمند باشید و چــه کاسب و تاجر ؛ چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند ... اگــر در خواب دیدید کــه پاشنه شما سالم و محکم و قوی اســت خواب خوبی اســت و بــه شما نوید می دهد کــه در کارهایتان مسلط می شوید و بــا قدرت عمل می کنید ... اگــر در خواب مشاهده کردید کــه پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ؛ چـنـانـچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگــر کارمند باشید کار یــا مالی از دستتان می رود ... اگــر چیزی بــه پاشنه پای شما چسبیده بود کــه در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کــرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند .

   

  اچ میلر مى ‏گوید :

  دیدن پاشنه‏ ى پا در خواب ؛ بیانگر ضرر و زیان مالى اســت ... اگــر در خواب ببینید کــه پاشنه‏ ى پایتان زخمى شده ؛ بــه ایــن معناست کــه عده ‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پاشنه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.