تعبیر خواب پاشنه

 

 • تعبیر خواب پاشنه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاشنه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاشنه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پاشنه پا درخواب ؛ دلیل بر نظام کار و کسب مردم کــنــد ... اگــر ببیند ke پاشنه پای او بشکست ؛ دلیل ke be کاری مشغول شــود ke از آن پشیمانی حاصل شــود ... اگــر ببیند ke پاشنه پای او بشکافت ya مجروح شــد ؛ همین تاویل دارد ؛ امــا ندامتش از آن کمتر باشد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی ببیند ke پاشنه پای خود می برید و بخوردِ سباع و درنده می داد ؛ دلیل ke آن چــه be کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد ... اگــر ببیند ke پاشنه پای او بیفتاد ؛ دلیل ke او ra کار و کسب نباشد و درویش و بیچاره گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  چنانچه در خواب ببینید ke پاشنه پای شما مجروح اســت در صورتی ke در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن اســت ke از انــجـام کاری پشیمان می شوید ... شکسته بودن پاشنه پا نــیــز همین تعبیر ra دارد یعنی چـنـانـچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته ke از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید ke ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید ... پاشنه پا be طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده اســت ... چـنـانـچه ببینید پاشنه پای شما از کفش ya جوراب بیرون اســت در محیط شغلی ؛ چــه اداری و کارمند باشید و چــه کاسب و تاجر ؛ چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما ra زیر نظر دارند ... اگــر در خواب دیدید ke پاشنه شما سالم و محکم و قوی اســت خواب خوبی اســت و be شما نوید می دهد ke در کارهایتان مسلط می شوید و ba قدرت عمل می کنید ... اگــر در خواب مشاهده کردید ke پاشنه پا ندارید و پاشنه شما ra یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ؛ چـنـانـچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگــر کارمند باشید کار ya مالی از دستتان می رود ... اگــر چیزی be پاشنه پای شما چسبیده بود ke در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کــرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند .

   

  اچ میلر مى ‏گوید :

  دیدن پاشنه‏ ى پا در خواب ؛ بیانگر ضرر و زیان مالى اســت ... اگــر در خواب ببینید ke پاشنه‏ ى پایتان زخمى شده ؛ be ایــن معناست ke عده ‏اى قصد سوء استفاده از شما ra دارند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE