تعبیر خواب پاسبان

 

 • تعبیر خواب پاسبان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاسبان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاسبان

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  دیدن پاسبان در خواب نیکو اســت و خداوند be قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید ... پاسبانی کردن و پاس دادن نــیــز نیکو اســت و گویای خیر و منفعت اســت ... اگــر در خواب دیدید ke خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید ke ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نـیـسـت و نباید نگران باشید ... چـنـانـچه در خواب ببینید ke پاسبانی be شما نزدیک می شــود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شــود ... اگــر دیدید ke ba پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید be سفر می روید و چـنـانـچه پاسبان چیزی be شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد ra از دست می دهید ... اگــر شما be پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شــود و بهره ای می برید ... اگــر در خواب ba پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شــود ke be پرسشی جواب بدهید ... نه سئوال شما ra خوشنود می کــنــد و نه جواب ra be رضایت می دهید و بالاخره اگــر کسی ra ba لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان be شما خیانت می کــنــد و دروغ می گوید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پاسبان در خواب ؛ علامت آن اســت ke تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد ke موجب می شــود رنج عظیمی ra تحمل کنید .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید پاسبان شده اید ya علاقمندید ke be ایــن مقام گماشته شوید ؛ نشانه آن اســت ke در کاری شرکت می کنید ke بــرای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید از دست پاسبانی ke می خواهد شما ra دستگیر کــنــد فرار می کنید ؛ نشانه آن اســت ke be کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE