تعبیر خواب پارچه

 

 • تعبیر خواب پارچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پارچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پارچه

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پارچه فریب و نیرنگ اســت و دروغ و ریا مخصوصا اگــر آن ra در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید ... پارچه اگــر پرده باشد ya در خواب ببینید ke متعلق be خود شماست و پرده اســت و ya می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه اســت بخصوص اگــر کهنه و فرسوده باشد ... اگــر در خواب مشاهده کنید ke از دکانی پارچه می خرید و فروشنده بــرای شما پارچه ذرع می کــنــد ؛ خواب شما می گوید ke فریب می خورید و کسی در صدد اغوای شما بر می آید ... اگــر پارچه زرد باشد بیماری اســت و اگــر سرخ باشد هیجان اســت و چـنـانـچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگــر بخواهید ba آن چادر بدوزید ... چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت اســت چــه متعلق be خودتان باشد و چــه دیگری ... اگــر دیدید ke پارچه ذرع می کنید ke be دیگری بدهید در اندوه خود دیگری ra شریک می کنید و چـنـانـچه دیگری be شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پارچه در خواب ؛ نشانه‏ ى موفقیت در انــجـام کارها اســت ... اگــر در خواب ببینید ke پارچه‏ ى کتانى مى ‏خرید ؛ یعنى be زودى ازدواج مى ‏کنید ... اگــر در خواب ببینید ke پارچه ‏ى کتان مى‏ فروشید ؛ بیانگر داشتن روزهاى شاد اســت .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن هــر گونه پارچه در خواب ؛ نشانه آن اســت ke دوستان ریاکار ba رفتار خود شما ra اندوهگین خواهند ساخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE