تعبیر خواب پاره

 

 • تعبیر خواب پاره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاره

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پاره و پارگی ؛ موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد ... اگــر در خواب دیدید ke آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید ... یقه پاره be شما بی احترامی می شــود ... پارگی پشت لباس be شما تهمت زده می شــود و جلوی لباس شما اگــر پاره بود رازی ke دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد ... اگــر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید ke شرمنده می شوید و مردم شما ra سرزنش و ملامت می کـنـنـد ... اگــر ریسمانی ra ke تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق be چــه کسی اســت و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید be سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده بــایــد مراقب صحت و سلامت خود باشید ... اگــر ریسمان ra پاره کردید زیان مالی می بینید .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و ya دوست دختر

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید ke کاغذى ra پاره مى ‏کنید ؛ یعنى بــایــد در انــجـام کارهایتان دقت بیشترى انــجـام دهید ؛ پاره کردن نامه در خواب نشانه‏ ى شنیدن خبر ناگوار اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE