تعبیر خواب پادشاه

 

 • تعبیر خواب پادشاه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پادشاه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پادشاه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  دوازده چیز اســت ke بیننده خواب ra ؛ دلیل بر پادشاهی اســت ... اول : ببیند پیغمبر(ص) او ra امام گرداند ... دوم : ببیند ke علم شریعت ورزد ... سوم : گوش پیغمبر پیش خود بیند ؛ یعنی منتظر اقامت و نماز باشد ... چهارم : بر منبر خطبه کند. پنجم : جامه رسول (ص) بر تن او باشد ... ششم : انگشتری بیند ke در انگشت دارد ... هفتم : ببیند ke او آفتاب ya مهتاب گردیده ... هشتم : ببیند تن او رودخانه شده اســت ... نهم : ببیند ke چشم او دیوار شهر گشته اســت ... دهم : ببیند ke چشم او محراب مسجد جامع شده اســت ... یازدهم : پادشاه او ra انگشتری دهد ... دوازدهم : ببیند ke چشم او مانند گاوی شده اســت ... ایــن دوازده چیز در خواب دیدن ؛ دلیل اســت بر یافتن سلطنت و پادشاهی .

   

  حضرت دانیال (ع)‌ می گوید :

  اگر ببیند ke پادشاه او ra جامه داد و کلاه داد ؛ دلیل ke بر مردمان خویش رئیس گردد ... اگــر ببیند ke بر سر پادشاه کلاه اســت پاکیزه ؛ دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار و درازی عمر او ... اگــر ببیند ke بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود ؛ دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او ... اگــر ببیند ke بر سر پادشاه دستار اســت ؛ چنانکه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه اســت ؛ دلیل ke be پادشاه عدل و انصاف برسد ... اگــر ببیند پادشاه ra بار بگرفت و be فرمان او شــد ؛ دلیل ke مملکت جهان بگیرد و بر آن قرار گیرد ... اگــر ببیند پادشاه شــد ؛ دلیل ke بیننده خواب توانگر شــود ... اگــر ببیند پادشاه در کوچه ya در سرای او درآمد ؛ چنانکه در آمدن او be زاری و انکار اســت ؛ دلیل اســت ke اهل آن موضع ra غم و اندوه رسد از سبب پادشاه ... اگــر ببیند در آمدن او آنجا چیزی منکر نبود ؛ دلیل اســت هیچ مضرت و زیان be اهل آن موضع نرسد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند ؛ دلیل اســت بعضی از سرای او خراب شــود و باشد ke متفکر دل و رنجور شــود ... اگــر پادشاه be خواب ببیند ke کعبه سرای او اســت ؛ دلیل ke هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن باشد ... اگــر دید be کسی سلام می کــرد و ya کسی بدو سلام کــرد ؛ دلیل ایمنی اســت از غم و اندوه و خلود ... اگــر پادشاه ببیند ke رسن در دست داشت ya دست در رسن زده اســت ؛ دلیل اســت ke be راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نماید .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند در نزد پادشاه بزرگ بود ؛ دلیل اســت ke از پادشاه بهره و نصیب یابد ... اگــر پادشاه ra در لباسی نیکو بیند ؛ در سرایی ya در کوچه ای ke منسوب be او اســت ؛ دلیل اســت بر زیادتی و بزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او ... اگــر ببیند در پادشاه نقصانی اســت ؛ تاویلش be خلاف ایــن اســت .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند پادشاه be روی ختفه اســت ؛ دلیل اســت پادشاهی بر وی بماند ... اگــر پادشاه ببیند ke be زمین فرو شــد ؛ دلیل ke مردی پادشاه ra حرمت و منزلت بیفزاید .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  اگر کسی پادشاه ra گشاده روی و خرم بیند ؛ دلیل اســت ke کار او گشاد شــود .

  اگر کسی وزیر پادشاه ra be خواب بیند ؛ دلیل اســت کاری کــنــد ke زود be صلاح بازآید .

  اگر حاجت دربان پادشاه ra بیند ؛ دلیل ke از شغل ها فروماند و عاقبت be مراد برسد .

  اگر ندیم پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت او ra از کسی ملامت رسد .

  اگر ملازمان پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke شغل و عمل او be صلاح آید .

  اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke کار او گشاده شــود .

  اگر وزیران پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke کسی او ra ملامت کــنــد و چیزی ke از دست او رفته بود ؛ be دست او بازآید .

  اگر چاکران وکیل ra بیند ؛ دلیل نماید ke کسی او ra ملامت کــنــد ke از شغل دون بی ارزش عاجز شــود .

  اگر پرده دار پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke کار بسته او گشاده شــود .

  اگر مقنعه زن پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke کسی ra وعده دهد be دروغ .

  اگر زندانیان پادشاه ra بیند ؛ دلیل بود ke غمگین و مستمند شــود .

  اگر جلاد پادشاه بیند ؛ دلیل اســت ke مراد او زود حاصل شــود .

  اگر دبیر پادشاه بیند ؛ دلیل اســت آن چــه می جوید بیابد .

  اگر اسلحه پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke از زنی منفعت یابد .

  اگر رکابدار پادشاه ra بیند ؛ دلیل کــنــد ke سخن دروغ و بی حاصل شنود .

  اگر غاشیه دار(کسى ke مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و … اسب هاى سلطنتى  پادشاه است) ra ببیند ؛ دلیل ke او ra غم و اندوه رسد .

  اگر جامه دار پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت ke کار او نیکو شــود .

  اگر دوات دار پادشاه بیند ؛ دلیل ke او ra از زنان چیزی حاصل شــود .

  اگر خوانسالار پادشاه ra بیند ؛ دلیل اســت خرم شــود و مال حاصل نماید .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند پادشاه be شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کــرد ؛ دلیل نماید ke کار آن شهر نقصان و آفت پذیر باشد ... اگــر ببیند ke پادشاه در شهر او ya خانه او بخفت ؛ دلیل ke پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  به عقیده فروید و ba توجه be تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی ke ما می بینیم سمبول پدر اســت ... همان طور ke جای دیگری از ایــن کتاب نقل شده فروید معتقد اســت اشیاء و عوامل و هــمــه چیزهایی ke زندگی ما ra پر کرده اند در خواب be صورت سمبول هایی ظاهر می شــونــد و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب اســت و be عــنــوان شاهد نمونه هایی نــیــز مثال آورده اســت ... اگــر نظریه فروید ra قبول داشته باشیم ke درست be نظر می رسد پادشاه خواب پدر اســت و ملکه مادر ... معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نــیــز تقریبا همین عقیده ra دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند ke در زندگی روزانه آنها ra لمس می کنیم ... در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم ke معبران اسلامی معتقدند ke آفتاب ya خورشید در خواب های ما پدر اســت ... ماه مادر و ستاره های دیگر be همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند ... فروید تاکید دارد ke پدر be خصوص اگــر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب be شکل پادشاه متجلی می شــود ... ba ایــن تعریف نه تنها پدر و مادر بـلـکـه اشخاص دیگری ke در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند ... مثل رئیس ؛ کارفرما ؛ معلم و ya هــر کس دیگری ke در مقام مقایسه ما خویشتن ra در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم ... ba ایــن مقدمه می توانید پادشاه ra در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چــه کسی ba شما سخن می گوید ... اگــر در خواب پادشاه ـ پدر ـ ra ببینید ke بشاش و خوشحال و راضی اســت خوب اســت و خواب شما از سکون و آرامشی ke در زندگیتان پدید می آید خبر می دهد ... اگــر پادشاهی مرده باشد و شما او ra زنده ببینید خواب شما می گوید ke در روزهای آینده ba شخصی رو be رو می شوید و برخورد دارید ke می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد ... اگــر پشتش be شما بود نشان آن اســت ke کار مهمی be اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد و اگــر پشت شما be پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید ... اگــر دیدید ke پادشاه وارد خانه ای شــد ke آن خانه be شخص پادشاه تعلق ندارد be صاحب خانه زیان وارد می آید ولــی اگــر متعلق be خود پادشاه بود سودی بــرای بیننده خواب متصور اســت ... چـنـانـچه پادشاه ra اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد ... اگــر بیننده خواب ببیند ke ba پادشاه نشسته و صحبت می کــنــد ya بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شــود و بین او و خانواده اش جدایی می افتد ... اگــر فــقــط پادشاه ra بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید ؛ خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد ... چـنـانـچه دختر جوانی خود ra ba پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد و اگــر پسر جوان و مجردی خویشتن ra ba پادشاه ببیند بــایــد نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق ra بپذیرد ... اگــر در خواب دیدید ke be تماشا ایستاده اید و پادشاه ba اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید ... اگــر دیدید از جایی ke هستید پادشاه سوار ماشین شــد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگــر دیدید جایی ke هستید پادشاه آمد و پیاده شــد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت بــرای شما be وجود می آید و اگــر دیدید ke ba پادشاه be سفر می روید نیکو خوابی نـیـسـت .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پادشاه در خواب ؛ نشانه آن اســت ke ba تمام توان خود می کوشید غرور ra از خود دور کنید ؛ امــا جاه طلبی همچنان بر شما حاکم اســت .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ؛ نشانه آن اســت ke نسبت be دوستان و همکاران خود be مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

  ۳ـ اگــر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ؛ نشانه آن اســت ke بــرای کوتاهی در انــجـام وظایف خود سرزنش خواهید شــد .

  ۴ـ اگــر دختری خواب ببیند be حضور پادشاه رسیده اســت ؛ نشانه آن اســت ke ba مردی ازدواج خواهد کــرد ke از او حساب می برد ... امــا اگــر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ؛ علامت آن اســت ke بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم ba مردی ازدواج می کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE