تعبیر خواب پاتیله

 

 • تعبیر خواب پاتیله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاتیله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاتیله

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پاتیله در خواب دیدن ؛ کدبانوی خانه اســت ... اگــر ببیند ke پاتیله نو بخرید ya کسی بدو داد ؛ دلیل ke کدبانوی خانه ra آفت رسد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند ke در پاتیله چیزی اســت از خوردنی ؛ دلیل اســت ke او ra از کدبانوی خانه خیر و منفعت رسد ... اگــر ببیند ke در پاتیله چیزی ناخوش اســت از طعامها ؛ دلیل اســت ke او ra از کدبانوی خانه ضرر رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE