تعبیر خواب يوز

 

 • تعبیر خواب يوز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يوز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يوز

   

  يوز: جانوري شکاري کوچکتر از پلنگ ke بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند.

  محمدبن سيرين گويد :

  يوز درخواب دشمني بود فرومايه. اگــر بيند كه ba يوز طعام مي خورد؛ از شر دشمن ايمن شود. اگــر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن be او مضرت رسد. اگــر بيند كه ba يوز جنگ نمود و غالب شــد بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  يوز؛ حيواني اســت دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ ke پوشش منقش ندارد و خال خال نيست. اين حيوان در خواب be دشمن تعبير مي شــود و دشمني اســت فرومايه ke انسان ra غافلگير مي کــنــد و آسيب وارد مي آورد. اگــر در خواب ببينيد يوزي رام شما شده يا از ظرفي ke غذا مي خوريد آن حيوان نيز مي خورد بر دشمن غلبه يافته و ايمن مي شويد. اگــر ببينيد يوز در خواب be شما حمله کــرد از جانب دشمن آسيب مي بينيد و اگــر شما يوز رانديد؛ دشمن ra از خود مي رانيد. نگاه کردن در چشم يوز خوب نيست.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE