تعبیر خواب يخ

 

 • تعبیر خواب يخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يخ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  يخ درخواب غم و غصه بود؛ خاصه در سرما.

  جابر مغربي گويد :

  يخ فراخي اســت اگــر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  يخ ؛ در خواب غم و غصه اســت مخصوصا اگــر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست امــا از جابر مراکشي نقل اســت ke يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگــر در تابستان يخ فراوان ببينيد ke جمع مي کنيد ؛ از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. مــمــکن اســت فصلي ke در خواب مي بينيد زمستان باشد امــا در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي ke در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي ke خواب ديده ايد. آب شدن يخ be معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  يخ : ناراحتي

  شکستن آن : ترس بيمورد

  روي آن سر خوردن : تصادف

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن يخ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما ra نابود بسازند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور اســت ؛ نشانة آن اســت كه دوستان be شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .

  3ـ اگــر در خواب روي يخ راه برويد ؛ نشانة آن اســت كه براي be دست آوردن آسودگي در زندگي ؛ خود ra be دردسر مي اندازيد .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ؛ علامت آن اســت كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .

  5ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بامِ خانه ها آويخته اســت ؛ علامت آن اســت كه be بيماري دچار خواهيد شــد يا در اثر بدبختي be آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .

  6ـ اگــر در خواب قنديلهاي يخ ra از ديواري آويخته ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .

  7ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ؛ نشانةآن اســت كه اميدها be يأس مبدل مي شــود .

  8ـ اگــر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ؛ علامت آن اســت كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .

  9ـ اگــر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ؛ نشانة آن اســت كه be خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد .

  10ـ اگــر خواب ببينيد يخ مي خوريد ؛ نشانة آن اســت كه بيمار خواهيد شــد .

  11ـ نوشيدن آب يخ در خواب ؛ علامت آن اســت كه در اثر عياشي be ضعف جسماني دچار خواهيد شــد .

  12ـ اگــر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

  هانس كورت مى‏ گويد :

  اگر در خواب يخ ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه عده‏اى قصد دارند be شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب؛ بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب؛ بيانگر بيمارى است.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  خوردن يخ در خواب؛ علامت آن اســت كه سلامتى شما در خطر است. اگــر شخصى ra در خواب ببينيد كه يخ بسته است؛ نشانه‏ى آن اســت كه بايد مراقب خود باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE