تعبیر خواب ياقوت

 

 • تعبیر خواب ياقوت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ياقوت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ياقوت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ياقوت در خواب زن بود يا كنيزك. اگــر ياقوت سرخ بيند يا سبز زني بود خوب منظر. اگــر زنش حامله باشد دختر زايد ba جمال. اگــر ياقوت يافت حاجتش روا شود. اگــر بيند ياقوت بي حد داشت مال بسيار يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن ياقوت در خواب be زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود؛ نشان جمال و زيبايي زني اســت ke سر راه شما قرار مي گيرد. چـنـانـچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد ba زني صاحب جمال ازدواج مي کــنــد و اگــر مردي ke ازدواج کرده ببيند؛ همسرش باردار مي شــود و اگــر همسرش باردار باشد؛ آن زن دختري صاحب جمال be دنيا مي آورد. اصولا ديدن ياقوت در خواب be عقيده معبران نيک اســت و چـنـانـچه ياقوت ba رنگ نامشخص باشد مال و دارايي اســت و چـنـانـچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند؛ کام بيننده خواب روا مي شــود و مال بسيار حاصل مي کند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ياقوت : خوشبختي براي شما و خانواده اتان

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن ياقوت در خواب ؛ علامت آن اســت كه در امور كار و تجارت و همين طور در امور عاشقانه اقبال مي آوريد  .

  اگر زني خواب ببيند ياقوت خود ra گم كرده اســت ؛ علامت آن اســت كه نامزدش نسبت be او بي تفاوت مي گردد .

  اگر در خواب ياقوتى ببينيد؛ نشانه‏ى آن اســت كه بخت و اقبال be شما روى خواهد كرد. اگــر در خواب ياقوت ارغوانى ببينيد؛ علامت آن اســت كه be هدف خود مى‏رسيد. مشاهده‏ى ياقوت زرد در خواب؛ علامت اوقات لذتبخش است. اگــر در خواب ياقوت زردى هديه بگيريد؛ be اين معنا اســت كه دل بسته‏ى جنس مخالف خواهيد شد. مشاهده‏ى ياقوت كبود در خواب؛ be معناى كسب ثروت است. اگــر در خواب ياقوتى ra گم كنيد؛ be اين معنا اســت كه در انــجـام كارى دچار مشكل مى‏شويد.

  ديدن ياقوت كبود در خواب ؛ علامت آن اســت كه be ثروتي دست خواهيد يافت ... تعبير اين خواب براي زنان ؛ علامت آن اســت كه عاقلانه مردي ra براي زندگي انتخاب خواهند كرد .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  پيداكردن ياقوت كبود در خواب؛ بيانگر آن اســت كه بايد مراقب خود باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE