تعبیر خواب ياسمن

 

 • تعبیر خواب ياسمن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ياسمن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ياسمن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ياسمن در خواب ؛ اگــر be وقت ديد فرزندي بود مقبل و بريدن آن غم است.

  اگر بيند كسي بدو داد؛ ميان ايشان جدائي افتد و درخت ياسمن؛ زني بود توانگر و بد.

  اگر بيند كه ياسمن سفيد بود زني بود خوب فرجام.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ابن سيرين معتقد اســت ke درخت ياسمين زني اســت ke توانگر و بدخو و در عين حال خوب رو ke خوي بدش ra be ديدن روي زيبايش تحمل مي کنيم. اگــر ياسمين سفيد باشد؛ همان زن توانگر اســت ولي نيکو فرجام و خوش عاقبت. ياسمين چــون گل هاي درختي اســت ba ريشه عميق و عمر زياد. لذا ديدنش در خواب نيکو است. درخت ياسمين خوب اســت امــا اگــر کسي گل ياسمين از درخت بچيند و be شما بدهد خوب نيست زيرا بين شما و آن کس هــر کس هست جدايي مي افتد. شايد دهنده گل همان نباشد امــا گرفتن گل تنهاي ياسمين نشان جدايي اســت بين گيرنده و شخصي ke مورد توجه اوست. اگــر دهنده گل ناشناس باشد غمي اســت زودگذر و نه چندان ديرپا. چيدن ياسمين از درخت ra نيز خوب ننوشته اند و غم و رنج و دوري و جدايي و فراق تعبير دارد زيرا ياسمين چــون از شاخه جدا شــود زرد و پرپر مي شــود و از بين مي رود. برخلاف آن ke اگــر ساقه اش در آب باشد مدتي مي ماند. مجلسي رحمه الله عليه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از ياسمين و غيره معتقد اســت ke غرس درخت خوب اســت و نشانه فرزند و ازدياد مال و منال است؛ و شادي و اگــر درخت ياسمين باشد دولتي اســت ke از جانب زني مالدار نصيب بيننده خواب مي شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE