تعبیر خواب ويرانی

 

 • تعبیر خواب ويرانی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ويرانی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ويرانی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن ويراني؛ دليل گمراهي است. اگــر درخواب بيند كه جاي آبادان ra خراب كرد؛ دليل اســت در شغل گمراه شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر در خواب مسجد يا مدرسه يا خانقاه ra ويران كرد؛ دليل نقصان دين و دنياى او بود.(و الله اعلم بالصواب).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن ويراني؛ گمراهي و ضلالت اســت ولي از ديدن ويراني احساسي ke در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت دارد. اگــر در خواب جايي ra ويران ببينيد و از ديدن آن be هــر ke تعلق دارد خوشحال شويد؛ تعبير ندارد ولي اگــر ويراني ببينيد و اندوهي در شما پديد آيد غم و غصه است. ويران کردن نيز چندان بد نيست چــون سازدگي اســت و تازه بايد ديد کجا و چــه چيز ra ويران مي کنيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ويرانه : روابط شما ba اطرافيان بهتر خواهد شد

  ديدن ويرانه : غم وغصه

  ديدار کردن از ويرانه ها : شما be مدارج عالي خواهيد رسيد

  در ويرانه ها خوابيدن : ضرر و زيان

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن ويرانى در خواب؛ بيانگر مشكلات فراوان است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE