تعبیر خواب وضو

 

 • تعبیر خواب وضو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وضو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وضو

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب بيند كه وضوء be آب صافى كرد؛ دليل اســت كه مقصودش حاصل شود. اگــر آب پليد بود be خلاف اين بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه وضوء be آب صافي ساخت؛ دليل كه از غم ها برهد. اگــر در ترس بود؛ ايمن شود. اگــر وامدار بود بگذارد.   اگــر بيمار اســت شفا يابد.

  اگر بيند كه دست و روي ناشسته نماز كرد؛ دليل كه دينش ضعيف اســت و مالي كه دارد از دستش برود.

  اگربيند چــون دست و روي شست او حدثي پديد آيد كه وضو باطل شد؛ دليل اســت كه در كسب و كار خود عاجز شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه وضوي نماز ساخته بود و ناگاه او ra حدث پديد آمد؛ دليل كه در كار خود بيچاره شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند وضو مي ساخت و كسي be وضو ساختنِ او نگاه مي كرد؛ دليل كه بيننده be دست او توبه كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو اســت be خصوص اگــر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگــر کسي در خواب ببيند ke در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد. ابن سيرين از ابراهيم اشعث نقل مي کــنــد ke اگــر بيماري در خواب ببيند وضو be نيت نماز مي گيرد؛ از بيماري شفا مي يابد و اگــر وامداري ببيند از زير بار دين بيرون مي آيد اگــر در خواب ببينيد ke وضو مي گيريد امــا آب کدر و تاريک و گل آلود اســت خوب نيست چرا ke خواب شما مي گويد مشکلاتي براي شما پيش مي آيد و درمانده مي شويد. be طور کلي ديدن وضو ساختن در خواب نيکو است.

  تام چت ويندو مي گويد :

  اگر بيند ba آب صاف و پاک وضو گرفت از غمها خلاص مي شــود و چـنـانـچه بيمي داشته باشد بيمش از ميان مي رود و در صورت بيمار بودن شفا مي يابد و اگــر قرض دار باشد قرضش ra ادا مي کند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE