تعبیر خواب وزير

 

 • تعبیر خواب وزير
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وزير » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وزير

   

  اگر بيند كه وزير پادشاهي بود؛ دليل دولت است. اگــر آن پادشاه بد بود؛ تاويلش be خلاف اين است.

  اگر بيند كه وزيري او ra كلاه و خلعت داد؛ دليل كه بر مردم حاكم شود.

  اگر بيند كه وزير درجاي او آمد؛ دليل غم اســت از قِبَل پادشاه.

  اگر ba وزير طعام مي خورد؛ دليل بزرگي بود.

  اگر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير ra معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش be سر زد اينهمه؛ دليل بر عزل وزير است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن وزارت كردن در خواب ؛ بر چهار وجه است.

  اول: آن كه بيند كه چشمِ او ماه گشته بود.

  دوم: آن كه بيند كه چشم او دجله بود.

  سوم: آن كه بيند كه پادشاه كمري بر ميان وي بست.

  چهارم: آن كه بيند كه يكي از ائمه نامي بر سر اونهاد

  اين چهار ديدن؛ دليل بر وزارت است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه وزير پادشاهى بود؛ دليل دولت است. اگــر آن پادشاه بد بود؛ تأويلش be خلاف اين است. اگــر بيند كه وزيرى او ra كلاه و خلعت داد؛ دليل كه بر مردم حاكم شود. اگــر بيند كه وزير در جاى او آمد؛ دليل غم اســت از قبل پادشاه. اگــر ba وزير طعام مى‏خورد؛ دليل بزرگى بود. اگــر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير ra معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش be سر زد اين همه؛ دليل بر عزل وزير است.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن وزير در خواب؛ نشانه‏ ى رسيدن be اهدافتان مى‏ باشد. اگــر در خواب ببينيد كه وزير هستيد؛ نشانه ‏ى آن اســت كه در كارى دچار مشكل مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE