تعبیر خواب ورم

 

 • تعبیر خواب ورم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب ورم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ورم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن ورم برآمدگي تورم نفخ پف کردگي تهبج ke be آماس نام نهند درخواب؛ مال بود. اگــر بيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود؛ دليل كند كه be قدر آن او ra مالي حاصل گردد؛ خاصه چــون كه در آن آماس ريم بيند؛ كه بسيار بود

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه بر تن او آماس بود؛ چنانكه او ra رنج نمايد؛ دليل كه be قدر آن مال حلال يابد. اگــر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد؛ دليل بر مال حرام كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن آماس بر تن؛ پنج وجه بود.

  اول: مالش زياد گردد.

  دوم: زني ba منفعت خواهد.

  سوم: پسر آورد.

  چهارم: حاجتش روا گردد.

  پنجم: ايمن گردد از غمها.

  و اگــر هــمــه تن خود ra آماس بيند؛ دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او ra حاصل گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان ورم كرده است؛ be اين معنا اســت كه سلامتى شما در خطر است. اگــر در خواب شخصى ra ببينيد كه بدنش ورم كرده است؛ be اين معنا اســت كه be زودى خبرهايى be گوشتان خواهد رسيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE