تعبیر خواب واشه

 

 • تعبیر خواب واشه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب واشه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب واشه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن واشه در خواب چــون مطيع بود؛ دليل كه خداوندش منزلت يابد. اگــر be خواب بيند واشه داشت و مطيع او بود؛ دليل كه از بزرگي جاه يابد اگــر بيند واشه بپريد و رشته در دست او بماند؛ دليل كه بزرگيِ او زايل شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند واشه او بمرد و بيننده پادشاه است؛ دليل كه ملكش از دست برود. اگــر اميري بيند؛ دليل اســت منزلت او كم شود. اگــر توانگر بيند؛ دليل كه درويش شــود اگــر درويش بيند فرزندش بميرد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE