تعبیر خواب هنر پيشه

 

 • تعبیر خواب هنر پيشه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هنر پيشه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هنر پيشه

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  هنرپيشه

  ديدن: کسي در جستجوي شماست

  هنرپيشه بودن : تغييرات و يا موفقيت زود گذر

  صحبت کردن ba يک هنرپيشه : اعلان خطر ؛ اخطار در مورد شخصي ke قصد گمراه کردن شما ra دارد و يا ميخواهد از شما سوء استفاده کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن هنرپيشة زن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه زندگي خوش و پايداري خواهيد داشت .

  ديدن هنر پيشة مضطرب و پريشان در خواب ؛ حاكي از آن دارد كه شما be رضايت خاطر از نفوذ و ثروت خود براي نجات دوستي تنگدست ؛ استفاده خواهيد كرد .

  اگر خواب ببينيد هنر پيشه شده ايد ؛ نشانة آن اســت كه براي امرار معاش سخت كار خواهيد كرد ؛ امــا اين تلاش ba رضايت و لذت توأم خواهد بود .

  اگر خواب ببينيد عاشق هنر پيشه شده ايد ؛ در آينده تمايلات شما be سمت لذتجويي گرايش خواهد يافت و اين گرايش ba احساسات دروني شما ضديت پيدا خواهد كرد .

  ديدن هنرپيشة مرده در خواب ؛ be اين معناست كه مصيبتي برايتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختي شما ra از ميان خواهد برد .

  اگر در خواب هنرپيشه اي سرگردان و آس و پاس ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه تلاشهاي شما دستخوش تحول مي گردد و اميد شما براي رسيدن be موفقيت be يأس مبدل خواهد شــد ... اين گونه خواب be افرادي كه از آسايش و راحتي زندگي خانوادگي برخوردارند ؛ هشدار مي دهد كه اين محيط ممكن اســت دگرگون شــود و عهد و پيمانهاي دوستانه يكسر مبدل be بي وفايي گردد .

  اگر زن جواني خواب ببيند ba هنرپيشه اي نامزد كرده اســت يا مي خواهد ba او ازدواج كند ؛ نشانة آن اســت كه لذتها و هوسها او ra افسون خواهد كرد و پــس از آن be ندامت و پشيماني خواهد رسيد .

  اگر مردي خواب ببيند ba هنرپيشة زني مشغول كامجويي اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه در زندگي ba همسر خود اختلاف پيدا خواهد كرد ؛ و be جاي اينكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختي خواهد كرد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه عاشق هنرپيشه‏اى شده‏ايد؛ be اين معنا اســت كه در تفريحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏كنيد.

  اگر خواب ببينيد كه هنرپيشه‏اى مرده است؛ be اين معنا اســت كه اتفاق ناگوارى در انتظار شما است.

  اگر خواب ببينيد كه ba هنرپيشه‏اى ازدواج كرده‏ايد؛ علامت آن اســت كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

  ديدن هنرپيشه‏ى آماتور در خواب؛ علامت موفقيت در انــجـام كارها مى‏باشد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن هنرپيشه در خواب؛ نشانه‏ ى آرزوهاى دست نايافتنى است. اگــر خواب ببينيد كه هنرپيشه هستيد؛ نشانه‏ ى آن اســت كه بايد در كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE