تعبیر خواب هديه

 

 • تعبیر خواب هديه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هديه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هديه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسى ديد كه چيزى be كسى هديه داد يا فرستاد بر قدر آن خير و منفعت و نعمت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  هديه فرزند بود.

  جابر مغربي گويد :

  انديشه و فكر بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر هديه گوشت لطيف بود خير ونيكي است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  هديه : از شما چيزي دزديده خواهد شد

  هديه گرفتن : بهبودي در روابطتتان

  تام چت ويندو مي گويد :

  هديه دريافت داشتن در خواب نشان فرزند است

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ دريافت هداياي مربوط be جشن تولد در خواب ؛ نشانة استعدادهاي هنري اســت .

  2ـ دادن هديه تولد در خواب be ديگران ؛ نشانة برخورداري از احترامات ناچيز اســت .

  هانس كورت مى‏ گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه هديه‏ى تولد دريافت مى‏كنيد؛ بيانگر آن اســت كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  هديه دادن در خواب؛ بيانگر موفقيت در انــجـام كارها مى ‏باشد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE