تعبیر خواب هاون

 

 • تعبیر خواب هاون
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب هاون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هاون

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن هاون و دسته آن be خواب؛دليل بر دو شريك باشند كه از يكديگر بگريزند. اگــر از ايشان يكي ra be خواب بيند فايده نباشد. اگــر بيند در هاون چيزي مي كوفت ازخوردني؛ دليل منفعت است. اگــر آن چيز از داروهاي گرم بود؛ دليل مال است. اگــر آن چــه كوفت شيرين بود؛ دليل منفعت است. اگــر تلخ بود دليل مضرت است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه از جوهرها بعضي در هاون كوفت؛ دليل خير است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  امروز هاون مرسوم و متداول نيست؛ فــقــط در برخي لابراتورهاي شيميايي نوعي هاون چيني يافت مي شــود ke در آن داروهاي بسيار قليل و حساس ra مي کوبند ولي در گذشته؛ هاون چنان لازمه زندگي بود ke حتي هاون هاي سنگي ra روي خانه خريد و فروش مي کــردنــد و کسي ke خانه ra مي فروخت؛ هاون سنگي آن ra نمي برد و براي صاحب بعدي باقي مي گذاشت. معبران؛ هاون و دسته آن ra دو چيز لازم و ملزم تشخيص داده اند. مثل دو دست ke ba هم کار مي کنند. دو ديده ke ba هم مي بينند و دو پا ke متفقا سنگيني بدن ra تحمل مي کنند. ابن سيرين؛ هاون و دسته اش ra دو شريک دانسته ke لازم و ملزوم و متفق يکديگرند ke اگــر يکي نباشد ديگري بي مصرف باقي مي ماند. اگــر در خواب ببينيد هاوني بدون دسته داريد اشاره be همين معني اســت ke چيزي در زندگي شما هست ke مکمل خود ra از دست داده يا ابين چيز ناقص بعدا يافت مي شود. اگــر در خواب ديديد ke در هاون چيزي مي کوبيد؛ در صورتي ke آن چيز خوب و مفيد و شيرين باشد خوب اســت و نعمت و خوبي تلقي مي گردد ولي اگــر مکروه و بد بود؛ غم و رنج و گرفتاري است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE