تعبیر خواب نی

 

 • تعبیر خواب نی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نی

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند نى بسيارى داشت؛ دليل كه اندك چيزى be وى رسد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  شنيدن آواي ني در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در موقعيتي قرار مي گيريد كه ناچار مي شويد از حيثيت خود و يكي از نزديكانتان دفاع كنيد .

  اگر خواب ببينيد ني مي نوازيد ؛ نشانة آن اســت كه هــر چــه پشت سرشما بگويند نمي توانند be شهرت شما آسيب وارد كنند .

  اگر دختري خواب ببيند ني مي نوازد ؛ نشانة آن اســت كه ba سربازي ازدواج خواهد كرد .

  نواختن نى در خواب؛ بيانگر موفقيت در انــجـام كارها مى‏باشد. شنيدن آواى نى؛ در خواب بيانگر آن اســت كه ba مشكلاتى روبه‏رو خواهيد شد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  شنيدن آواى نى چوپان در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه خطرى شما ra تهديد مى‏ كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE