تعبیر خواب نيلوفر

 

 • تعبیر خواب نيلوفر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نيلوفر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نيلوفر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب نيلوفر ra بر جاى خود بر درخت بيند؛ دليل منفعت اســت و چــون از درخت جدا بيند؛ دليل غم است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند نيلوفر بكند و be غلام داد؛ دليل كه آن غلام بگريزد.

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن نيلوفر be خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE