تعبیر خواب نيزه

 

 • تعبیر خواب نيزه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نيزه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نيزه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند ba نيزه سلاح ديگر نداشت؛ دليل كه او ra فرزندي آيد يا برادري.

  اگر بيند ba نيزه سلاحهاي ديگر داشت؛ دليل كه حكمش در ولايت ها روان شود.

  اگر بيند نيزه او بشكست؛ دليل كه فرزند يا برادرش بميرد.

  اگربيند نيزه او ra ببردند؛ دليل كه كارش شوريده شود.

  اگر بيند نيزه كوتاه در دست داشت؛ دليل كه او ra فرزندي آيد. اگــر زن ندارد خبري بدو رسد.

  اگر بيند ba نيزه سلاح تمام پوشيده داشت دليل كه جاه و بزرگي يابد.

  اگر بيند پادشاه نيز بدو داد؛ دليل كه از آن كس بدو چيزي رسد.

  اگر بيند نيزه در دست داشت و بشكست خاصه be وقت كارزار. دليل كه از دشمن بدو مضرت رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نيزه در خواب بر شش وجه است.

  اول: عجب.

  دوم: ولايت.

  سوم: عمردراز.

  چهارم: ظفر.

  پنجم: رياست.

  ششم: منفعت.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد ba نيزه اي از خود دفاع مي كنيد ؛ نشانةآن اســت كه در خصوصي ترين امور زندگي شما تجسس مي كنند تا شما ra متهم سازند ؛ امــا شما بعد از جر و بحثهاي فراوان بي گناهي خود ra اثبات مي كنيد .

  اگر خواب ببينيد نوك نيزه اي در بدنتان فرو مي رود ؛ علامت آن اســت كه دشمنان موفق مي شــونــد برايتان دردسر فراهم كنند .

    اگــر خواب ببينيد ديگران نيزه در دست دارند ؛ علامت آن اســت كه منافعتان در خطر اســت .

  ديدن نيزه در خواب ؛ علامت روبرو شدن ba دشمناني خطرناك و كسب تجارب زيانبار اســت .

  اگر خواب ببينيد نيزه اي شما ra زخمي مي كند ؛ علامت آن اســت كه ba قضاوتي غيرمنصفانه خود ra be دردسر مي اندازيد

  ديدن نيزة شكسته در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be چيزهاي be ظاهر غيرقابل نفوذ ؛ نفوذ خواهيد كرد و آرزوهايتان برآورده خواهد شــد .

  اگر در خواب عده‏اى ra نيزه be دست ببينيد؛ be اين معنا اســت كه بايد مراقب خود باشيد تا دچار خسارت و زيان نشويد. اگــر در خواب مشاهده كنيد كه ba نيزه‏اى از خود دفاع مى‏كنيد؛ be اين معنا اســت كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شويد. اگــر در خواب نيزه‏اى شكسته ببينيد؛ نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انــجـام كارها مى‏باشد.

  اچ ميلر مى‏ گويد :

  ديدن نيزه در خواب؛ بيانگر درگيرى و نزاع است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE