تعبیر خواب نويسنده

 

 • تعبیر خواب نويسنده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نويسنده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نويسنده

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر چيزى نوشت و نويسنده بود؛ دليل كه be حيله مال از مردم بستاند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر عالمي بيند كه نويسندگي مي كرد؛ دليل منفعت بود.

  اگر شعر و افسانه مي نوشت؛ دليل اســت be كار دنيا مشغول شــود و آخرت ra فرو گذارد.

  اگر بيند كه قرآن يا توحيد يا دعوات مي نوشت؛ دليل خير و بركت و منفعت بود.

  اگر در خواب بيند كه نامه مهتري نوشت؛ دليل خير و منفعت است.

  اگر صالح بود. اگــر فاسق بود؛ دليل كه توبه كند.

  اگر be سرخي نوشت؛ دليل كه be عشرت دنيا مشغول شود.

  اگر be زردي نوشت؛ دليل بيماري است.

  اگر بيند كه be سبزي نوشت دليل كه نيك نام شود.

  اگر be زر يا سيم نوشت؛ دليل اســت از پادشاه منفعت يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نويسندگي be خواب بر چهار وجه است.

  اول: خيرو نيكي.

  دوم: مال و منفعت.

  سوم: چيزي كه be مكر حاصل كند.

  چهارم: معزولي از عمل.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نوشتن : خبر ؛ معاملات خوب

  نوشته زيبا : از شما تعريف خواهد شد

  بدخط : غم و غصه

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب نويسنده ‏اى ra ببينيد كه مشغول كار است؛ بيانگر آن اســت كه در تصميم‏ گيرى دچار اشتباه مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE