تعبیر خواب نويسنده

تعبیر خواب نويسنده

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب نويسنده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نويسنده » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نويسنده

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر چيزى نوشت و نويسنده بود؛ دليل كه بــه حيله مال از مردم بستاند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر عالمي بيند كه نويسندگي مي كرد؛ دليل منفعت بود.

  اگر شعر و افسانه مي نوشت؛ دليل اســت بــه كار دنيا مشغول شــود و آخرت را فرو گذارد.

  اگر بيند كه قرآن يا توحيد يا دعوات مي نوشت؛ دليل خير و بركت و منفعت بود.

  اگر در خواب بيند كه نامه مهتري نوشت؛ دليل خير و منفعت است.

  اگر صالح بود. اگــر فاسق بود؛ دليل كه توبه كند.

  اگر بــه سرخي نوشت؛ دليل كه بــه عشرت دنيا مشغول شود.

  اگر بــه زردي نوشت؛ دليل بيماري است.

  اگر بيند كه بــه سبزي نوشت دليل كه نيك نام شود.

  اگر بــه زر يا سيم نوشت؛ دليل اســت از پادشاه منفعت يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نويسندگي بــه خواب بر چهار وجه است.

  اول: خيرو نيكي.

  دوم: مال و منفعت.

  سوم: چيزي كه بــه مكر حاصل كند.

  چهارم: معزولي از عمل.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نوشتن : خبر ؛ معاملات خوب

  نوشته زيبا : از شما تعريف خواهد شد

  بدخط : غم و غصه

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب نويسنده ‏اى را ببينيد كه مشغول كار است؛ بيانگر آن اســت كه در تصميم‏ گيرى دچار اشتباه مى‏ شويد.

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نويسنده”

  دیدگاه ها بسته شده اند.