تعبیر خواب نهنگ

 

 • تعبیر خواب نهنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نهنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نهنگ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن نهنگ در خواب؛ دليل بر مردى دزد است. اگــر بيند نهنگ او ra be سوى آب كشيد و غرق كرد؛ دليل كه در آب غرق شود. اگــر بيند نهنگ او ra گاز گرفت؛ دليل كه از دشمن مضرت بيند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند نهنگ او ra فرو برد؛ دليل كه ماهى او ra هلاك كند. اگــر بيند ba نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگــر غالب نشد be خلاف اين اســت و ديدن پوست و گوشت و استخوان او be خواب؛ دليل مضرت است.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر خواب ببينيد نهنگي be يك كشتي نزديك مي شــود ؛ علامت آن اســت كه ba قبول كردن وظايف متعدد ؛ ثروتي از كف مي دهيد .

  اگر خواب ببينيد نهنگي be كشتي نزديك مي شــود و ناگاه محو مي گردد ؛ علامت آن اســت كه وظايفي كه be عهده گرفته ايد ba موفقيت be سرانجام خواهيد رساند .

  اگر خواب ببينيد نهنگي كشتي ra واژگون مي سازد ؛ علامت آن اســت كه be گرداب مصيبتها خواهيد افتاد .

  ديدن نهنگ در خواب؛ علامت ضرر مالى است. اگــر در خواب مشاهده كنيد نهنگى كشتى ra واژگون مى‏كند؛ be اين معنا اســت كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE