تعبیر خواب نمد

 

 • تعبیر خواب نمد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نمد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نمد

   

  ابن عباس گويد :

  اگر ببيند نمد سفيد است؛ دليل بر مال حلال است. اگــر سياه بيند؛ دليل كه be سبب خود مال حاصل كند. اگــر نمدش بسوخت؛ دليل كه مالش تلف شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نمد ra چــون از پشم مي بافند و پشم در خواب هاي ما نعمت و برکت اســت نمد نيز ديدنش در خواب نيکو اســت و معبران نمد ra be مال حلال تعبير کرده اند. اگــر ببينيد لباسي از نمد داريد ba زني ثروتمند ازدواج خواهيد کــرد و اگــر کفشي از نمد داشته باشيد؛ be سفري مي رويد ke سود زيادي از اين سفر عايدتان مي گردد. اگــر ببينيد فرشي از نمد داريد؛ be قناعت و شرافت زندگي خواهيد کــرد و نزد مردم احترام زياد خواهيد يافت. اگــر در خواب ببينيد نمدي داريد ke سوخته؛ be مال شما تجاوز مي شــود و اگــر ببينيد نمدي ra خودتان مي سوزانيد مال خويش ra هدر مي دهيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE