تعبیر خواب نماز

 

 • تعبیر خواب نماز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نماز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نماز

   

  اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد؛ دليل كه be حج رود و اگــر محل ندارد؛دليل كه ميلش be كيش ترسايان باشد. اگــر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد؛ دليل كه ميلش be جهودان بود. اگــر بيند كه نماز از سوي شمال كرد؛ چنانه پشتِ او be جانب قبله بود؛ دليل كه اسلام ra پسِ پُشت اندازد. اگــر بيند كه نماز سوي قبله كرد؛ دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند قومى ra امامت كرد؛ دليل كه سرورى كند. اگــر بيند كه نماز قطع كرد تا نماز نگذارد يا بى‏وضو نماز كرد دليل كه طالب چيزى بود و نيابد. اگــر در مدرسه يا مسجدى be امامت نماز كرد؛ دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگــر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد؛ دليل كه كار دنيايى او برآيد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد be خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه be حق تعالي نزديك گردد. اگــر بيند نماز پيشين مي گذاشت؛ دليل شادي بود. اگــر نماز خفتن بود؛ دليل كه حاجتش روا گردد. اگــر بيند كه نماز صبح مي كرد؛ دليل كه be سفر رود. اگــر بيند كه نماز در باغ كرد؛ دليل كه توبه كند. اگــر بيند كه دركعبه نماز گذارد؛ دليل كه از خليفه مرداش حاصل گردد. اگــر در خواب بيند كه be تشهد نشسته بود؛ دليل كه از غم برهد. اگــر بيند كه سلام اول be دست چپ داد؛ دليل كه كارش شوريده گردد. اگــر بيند كه نماز نشسته مي كرد؛ دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده ra مدد كند و از وي نپذيرد. اگــر بيند كه درتاريكي نماز كرد؛ دليل كه از غم ها فرج يابد. اگــر بيند كه be پهلو خفته نماز مي كرد؛ دليل كه بيمار گردد. اگــر بيند كه نماز جمعه كرد؛ دليل كه be سفر رود و مال حاصل كند. اگــر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن نماز كردن سه نوع است.

  اول: فريضه.

  دوم: سنت.

  سوم: تطوع.

  اگر بيند كه نماز فريضه مى‏گزارد؛ دليل كه حق تعالى وى ra حج روزى‏ كند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر« (عنكبوت؛ 45).

  اگر بنيد نماز سنت مى‏كند؛ دليل كه بر مردم شفقت كند.

  اگر بيند نماز تطوع بگذاشت؛ دليل كه راستگو بود.

  اگر be خواب ديد در ستور نماز كرد؛ دليل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  نماز گذاشتن be خواب بر هفت وجه است.

  اول: ايمني.

  دوم: شادي.

  سوم: عز وجاه.

  چهارم: مرتبت.

  پنجم: رستگاري.

  ششم: يافتن مراد.

  هفتم: نقصان.

  و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

  اول: مراد يافتن.

  دوم: جمعيت.

  سوم: نصرت.

  چهارم: ظفر.

  پنجم: امر حق تعالي be جاي آوردن است.

  اگر نمازگزار بيند كه نماز ra تمام كرد؛ دليل كه دعاي او مقبول بود. اگــر بيند تمام نكرد be خلاف اين است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نماز گزاردن : زندگي شيرين

  پيش نماز شدن : خوشبختي

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن نماز کردن کار بالا گيرد

  ديدن نماز خواندن نزديکي be خدا

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ؛ يا ديگران ra در حال نماز گذاردن ببينيد ؛ علامت آن اســت كه زندگي شما be نابودي كشيده خواهد شــد ؛ براي نجات زندگي خود be تلاش و نيروي بسيار نياز داريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE