تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب نقره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نقره » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نقره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسى بيند كه نقره از دكان مى‏گرفت؛ دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگــر بيند كه از معدن نقره فراگرفته؛ دليل كه بــه قدر آن مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر يك درم نقره داشت؛ دليل كه او را فرزندى آيد صاحب جمال.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نقره در خواب چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم:فرزند.

  سوم: مال.

  چهارم: معيشت.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگــر نقره خام شکل نگرفته ببينيد بــا دختري صاحب جمال ازدواج خواهيد کــرد و چـنـانـچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد داراي فرزند دختر مي شويد. اگــر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگــر کسي نقره بــه شما داد يا ظرفي از نقره بــه شما هديه کــرد ؛ دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کــنــد و او خير شما را مي خواهد. اگــر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و اگــر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره اســت ؛ همسرتان دختري مي آورد کــه بــه او شباهت دارد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نقره : تحت آزار قرار گرفتن

  ظروف نقره : آسايش

  دريافت کردن آن : بــه زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

  فروختن آن : يک سرمايه گذاري بــه بار خواهد نشست

  خريدن : تحولات بزرگ

  پول نقره : دوره پر باري نزديک است

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن نقره در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بيش از حد بــه پول و ثروت وابسته مي شويد .

  پيدا كردن سكة نقره در خواب ؛ نشانه آن اســت كه براي آرامش فكري و راحتي خود ؛ اطرافيان را ناديده مي گيريد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه يك سكه‏ى نقره‏اى پيدا مى‏كنيد؛ بــه اين معنا اســت كه براى رسيدن بــه هدف خود دست بــه هــر كارى مى‏زنيد.

  اچ ميلر مى ‏گويد :

  ديدن نقره در خواب؛ بــه معناى كسب ثروت است.

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نقره”

  دیدگاه ها بسته شده اند.