تعبیر خواب نعلين

 

 • تعبیر خواب نعلين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نعلين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نعلين

   

  اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت؛ دليل كه be سفر رود. اگــر دوال نعلين او سوراخ شد؛ دليل كه در سفر بماند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر نعلين نو خريد و در پاي كرد؛ دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد و گويند كه زنِ معاشر خواهد. اگــر در وقت رفتن يك نعلين او بيفتاد؛ دليل كه از برادر و خواهر جدا شود. اگــر نعلين او سوخت؛ دليل اســت زنش بميرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نعلين در خواب بر سه وجه است.

  اول: زن.

  دوم: كنيزك.

  سوم: سفر.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE