تعبیر خواب نشستن

 

 • تعبیر خواب نشستن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نشستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نشستن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند be زمين مقيم نشسته بود؛ دليل اســت از سفر مال حاصل كند. اگــر بيند كه بر زمين خفته بود؛ همين دليل است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نشستن be اسب يا استر يا خر بر چهار وجه است.

  اول: بخت.

  دوم: دولت.

  سوم: مرتبه.

  چهارم: فرمانروائي.

  اگر بيند ba مصلحان نشسته بود؛ دليل بر صلاح دين او است. اگــر بيند كه ba مفسدان نشسته بود be خلاف اين بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE