تعبیر خواب نزديکی

 

 • تعبیر خواب نزديکی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نزديکی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نزديکی

   

  حضرت دانيال گويد :

  نزديکي كردن در خواب روا شدن حاجت است؛ خاصه چــون بيند كه مني از وي جدا گرديد. اگــر كسي بيند ba كسي نزديکي نمود؛ دليل اســت از آن كس نيكي بيند و حاجت او روا شود. اگــر بيند كسي ba او نزديکي نمود؛ دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگــر بيند ba زن خودنزديکي كرد؛ چنانكه زن او بالا بود و مرد در زير؛ دليل اســت زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE