تعبیر خواب نرگس

 

 • تعبیر خواب نرگس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نرگس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نرگس

   

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن نرگس be خواب ؛ دليل بر مردی لطيف است.

  اگر زني بيند كه نرگس تازه داشت؛ دليل كه او ra دختري آيد صاحب جمال. اگــر شوهر ندارد شوهر كند.

  اگر درخواب بيند كه نرگس ra از زمين بركند؛ دليل كه آن زن ra طلاق دهد يا فرزندش بميرد.

  اگر زني بيند كه نرگس ra شوهر داد. دليل كه از وي جدا شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نرگس در خواب بر سه وجه است.

  اول: مردي لطيف.

  دوم: فرزند.

  سوم: دوستي ثابت قدم.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نرگس؛ ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستي و عشق اســت چــه مرد در خواب ببيند و چــه زن. بوي گل نرگس از عطرهاي بهشتي اســت و چـنـانـچه در خواب احساس کنيد بوي نرگس be مشامتان مي رسد ميمون و مبارک اســت چــون مي گويند نسيم بهشتي بوي نرگس و مريم همراه مي آورد. نوشته اند اگــر زني در خواب ببيند نرگس تازه دارد؛ صاحب دختري جمال مي شــود و اگــر شوهر ندارد ba مردي دلخواه ازدواج مي کند. نرگس؛ گلي اســت بسيار ظريف و لطيف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نيست. اگــر کسي ببيند گل نرگس پژمرده اي در گلدان دارد بيمار مي شــود و چـنـانـچه زني ببيند گل نرگس مي چيند و از زمين جدا مي کــنــد خوب نيست چــون نوشته اند ke نشان جدايي بين زن و شوهر است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE