تعبیر خواب نردبان

 

 • تعبیر خواب نردبان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نردبان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نردبان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بر نردبان از گل و خشت مي رفت؛ دليل صلاح كار او است. اگــر چوبين بود؛ دليل ضعف دين است. اگــر از سنگ وآهن بود؛ دليل كه بيننده قوت بيابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه از نردباني بالا رفت؛ دليل بزرگي و منفعت بود. اگــر بيند كه از نردبان be زير آمد؛ be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نردبان be خواب مردم مصلح را؛ دليل ظفر بود بر دشمن و فاسق ra دليل منافقي بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke از نردبان بالا مي رويد؛ خوب اســت و خواب شما مي گويد در کار پيشرفت مي کنيد و ارتقاء مي يابيد. امــا پايين آمدن از نردبان خوب نيست چــون تاويلي اســت از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگــر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهاي شماست و اگــر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستي ra خبر مي دهد. اگــر از نردباني بالا مي رويد ke تا بي نهايت ادامه دارد و در خواب ندانيد سر آن کجاست خوب نيست چــون همان طور ke در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان be مرگ تعبير شده است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نردبان

  ديدن آن : حرص و آز و نارضايتي

  نردبان ايستاده : مراقب دزد باشيد

  پائين آمدن از نردبان : دارابودن مقامي والا

  بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادي زندگيتان

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن نردبان کار بالا گيرد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد برايتان نردباني آورده اند تا از آن be ارتقاعي صعود كنيد ؛ نشانة آن اســت كه توان و نيروي شما ra در هنگام كار امتيازي خواهد بود .

  بالا رفتن از نردبان در خواب ؛ نشانة سعادت و شادماني بي حد اســت .

  اگر خواب ببينيد از بالاي نردبان be زمين مي افتيد ؛ نشانة آن اســت كه در انــجـام معاملات زيان خواهيد ديد .

  ديدن نردبان شكسته در خواب ؛ علامت شكست و ناكامي در هــر امري اســت .

  از نردبان پايين آمدن در خواب ؛ علامت نوميدي و be ثمر نرسيدن آرزوهاست .

  اگر خواب ببينيد بوسيلة نردباني فرار مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي پيروز و موفق خواهيد شــد ... هــر چند كه بايد ba حوادثي خطرناك روبرو شويد .

  اگر خواب ببينيد be هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگيجه شده ايد ؛ نشانة آن اســت كه be راحتي نمي توانيد امتيازات جديد ra بپذيريد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه از نردبانى بالا مى‏رويد؛ بيانگر آن اســت كه زندگى خوبى خواهيد داشت. پايين آمدن و افتادن از نردبان در خواب؛ نشانه‏ى شكست و نااميدى است.

  اگر در خواب نردبان شكسته‏اى ببينيد؛ be اين معنا اســت كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE