تعبیر خواب نخود

 

 • تعبیر خواب نخود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نخود » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نخود

   

  خالد اصفهانی :

  ديدن نخود be خواب تر و خشك؛ دليل غم است. اگــر بيند كه نخود be گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران نوشته اند ke نخود چــه خشک باشد و چــه تر؛ نشان غم و اندوه اســت و اگــر ba گوشت پخته خورده شــود بهتر است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  خوردن نخود در خواب ؛ نشانة كسب ثروت و تندرستي اســت .

  ديدن نخودهاي خيس خوردن در خواب ؛ نشانة دست زدن be كارهايي موفقيت آميز اســت .

  اگر خواب ببينيد در زميني نخود مي كاريد ؛ نشانة آن اســت كه براي رسيدن be آرزوهاي خود مقدماتي مي چينيد و زمينه اي فراهم مي آوريد كه باعث خواهد شــد be تمامي آرزوهاي خود دست يابيد .

  جمع آوري نخود در خواب ؛ نشانةآن اســت كه نقشه هايتان be ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهيد برد .

  ديدن نخودهاي انبار شده در خواب ؛ علامت آن اســت كه اميدهاي درخشان شما مدت كوتاهي دست خوش بلاتكليفي خواهد شــد ؛ ولي سرانجام شانس be شما رو مي آورد و از سردرگمي نجات پيدا مي كنيد .

  ديدن نخودهاي خشك شده در خواب ؛ علامت آن اســت كه بيش از توان خود كار خواهيد كرد .

  خوردن نخودهاي خشك شده ؛ نشانة آن اســت كه بعد از موفقيت بسيار در زندگي كاهش ثروت شما ra رنج خواهد داد

  اگر در خواب نخود ببينيد؛ be اين معنا اســت كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب؛ بيانگر آن اســت كه براى رسيدن be اهداف خود تلاش زيادى مى ‏كنيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE