تعبیر خواب نخل

 

 • تعبیر خواب نخل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نخل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نخل

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خرما؛ محصول نخل ke غالبا در جنوب کشور مي رويد؛ شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب be شرط اين ke سرسبز و ba طراوت باشد ثمر شيرين دارد و بايد منتظر پيش آمدهاي خوبي باشيد. ديدن نخل پژمرده و بي ثمر در خواب ra بايد نشانه روزهاي سخت و ناگوار بدانيد ke انشاء الله پيش نخواهد آمد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن درخت نخل در خواب ؛ نشانة يافتن موقعيتهاي اميدبخش و شادماني بسيار زيادي اســت .

  اگر دختري خواب ببيند از خياباني مي گذرد كه دو طرفش پر از درخت نخل اســت ؛ علامت آن اســت كه همسري وفادار و خانه دار و لبريز از عشق و محبت خواهد داشت ... امــا اگــر خواب ببيند نخلهاي دو طرف خيابان خشكيده اند ؛ نشانة آن اســت كه اتفاق غم انگيزي ناگهان آرامش او ra بر هم خواهد زد .

  اگر در خواب درخت نخل ببينيد؛ be اين معنا اســت كه زندگى خوبى خواهيد داشت. ديدن درخت نخل خشكيده؛ در خواب؛ بيانگر وقوع حوادث غيرمنتظره است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE