تعبیر خواب نجار

 

 • تعبیر خواب نجار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نجار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نجار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خانم اتيانوس مي گــفــت نجار در خواب رئيس صندوق اســت و کسي اســت ke مي دهد و مي گيرد. او اين توصيف ra از اين جهت مي کــرد ke نجار اره و تيشه مي کــنــد و ذرات چوب ra گاهي be طرف مقابل مي پاشد و گاهي be سوي خود مي کشد. نجار؛ در خواب هاي ما مردي اســت يا زني اســت مصلح ke هــر چيز ra be جاي خود مي شناسد و ba هــر کس مي داند چگونه رفتار کــنــد و در و تخته ra در واقع ba هم جور مي کند. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke خودتان نجاري مي کنيد موردي پيش مي آيد ke be اصلاح امور مي پردازيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن نجاري مشغول كار ؛ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba كوشش و كار be كسب ثروت مي پردازيد نه از راه كارهاي بيهوده و خطا .

  اگر در خواب نجارى ra مشغول be كار ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه ba تلاش فراوان be هدف خود خواهيد رسيد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول نجارى هستيد؛ بيانگر خوش شانسى است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE