تعبیر خواب نابينا

 

 • تعبیر خواب نابينا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نابينا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نابينا

   

  اگر درخواب بيند نابينا شد؛ دليل كه در اسلام گمراه است. اگــر يك چشم او نابينا شد؛ دليل كه نيمه اي از دين او برود يا گناه بزرگ كرده باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر نابينا ra دست بگرفت و مي برد؛ دليل كه مومن و رحيم بود. اگــر بيند چشم كسي ra نابينا كرد؛ دليل كه آن كس ra از راه ببرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نابينائي در خواب بر شش وجه است.

  اول: درويشي.

  دوم: بدحالي.

  سوم: غم واندوه.

  چهارم: نقصان.

  پنجم: مال.

  ششم: تباهى دين. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا يرجعون« (بقره؛ آيه 18)

  اگر نابينا بيند كه بينا شده بود؛ دليل كه از زحمت برهد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  وقتي در خواب ؛ خويشتن ra نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن اســت ke چيزهائي ra نمي خواهيم ببينيم. کاري مي کنيم يا کاري قبلا انــجـام داده ايم ke از ديدن بازتاب آن شرم داريم يا انتظار واقعه اي ra مي کشيم ke مشاهده اش ما ra مي ترساند. در مورد کوري ديگران نيز اين نکته صادق است. شخصي ke در خواب او ra نابينا مي بينيم سمبول يا جانشيني اســت از شخص يا طبقه اي از مردم ke فکر مي کنيم مصلحت نيست شاهد کارهاي ما باشند. کسي ke خودش ra نابينا ببيند دليل اســت ke گمراه اســت و اگــر يک چشم او نابينا بود نيم دين او تباه شده اين هم مي تواند درست باشد و تعريفي اســت از همان استدلال زيرا کساني ke واقعا مومن نيستند و be دين داري تظاهر مي کـنـنـد نمي پسندند ديگران ازاين راز آگاه شــونــد لذا مردم ra نابينا مي بينند و چــون از رسوائي خودشان شرم دارند خويشتن ra کور مشاهده مي کنند. نابينائي يک چشم گوياي خوف و رجا است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نابينا : خطر

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE