تعبیر خواب نابينا

تعبیر خواب نابينا

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب نابينا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نابينا » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نابينا

   

  اگر درخواب بيند نابينا شد؛ دليل كه در اسلام گمراه است. اگــر يك چشم او نابينا شد؛ دليل كه نيمه اي از دين او برود يا گناه بزرگ كرده باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر نابينا را دست بگرفت و مي برد؛ دليل كه مومن و رحيم بود. اگــر بيند چشم كسي را نابينا كرد؛ دليل كه آن كس را از راه ببرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نابينائي در خواب بر شش وجه است.

  اول: درويشي.

  دوم: بدحالي.

  سوم: غم واندوه.

  چهارم: نقصان.

  پنجم: مال.

  ششم: تباهى دين. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا يرجعون« (بقره؛ آيه 18)

  اگر نابينا بيند كه بينا شده بود؛ دليل كه از زحمت برهد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  وقتي در خواب ؛ خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن اســت کــه چيزهائي را نمي خواهيم ببينيم. کاري مي کنيم يا کاري قبلا انــجـام داده ايم کــه از ديدن بازتاب آن شرم داريم يا انتظار واقعه اي را مي کشيم کــه مشاهده اش ما را مي ترساند. در مورد کوري ديگران نيز اين نکته صادق است. شخصي کــه در خواب او را نابينا مي بينيم سمبول يا جانشيني اســت از شخص يا طبقه اي از مردم کــه فکر مي کنيم مصلحت نيست شاهد کارهاي ما باشند. کسي کــه خودش را نابينا ببيند دليل اســت کــه گمراه اســت و اگــر يک چشم او نابينا بود نيم دين او تباه شده اين هم مي تواند درست باشد و تعريفي اســت از همان استدلال زيرا کساني کــه واقعا مومن نيستند و بــه دين داري تظاهر مي کـنـنـد نمي پسندند ديگران ازاين راز آگاه شــونــد لذا مردم را نابينا مي بينند و چــون از رسوائي خودشان شرم دارند خويشتن را کور مشاهده مي کنند. نابينائي يک چشم گوياي خوف و رجا است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نابينا : خطر

   

  برچسب‌ها,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نابينا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.