تعبیر خواب مژگان

 

 • تعبیر خواب مژگان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مژگان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مژگان

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن مژگان چشم درخواب؛ دليل بر نگاه داشتن دين است. اگــر مژگان او ريخت؛ دليل بر فساد دين است. اگــر ديد مژگان چشم او مي جنبيد؛ دليل كه بيمار شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مژگان بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دين. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمي.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مژگان عزيزان و نزديکان شما هستند. کساني ke be شما خيلي نزديکند و دوستشان داريد و شب و روز و بيداري و خواب ra ba ايشان مي گذرانيد. اين ها در خواب be صورت مژگان ظاهر مي شوند. اگــر در خواب ببنيد ke هــر دو چشم شما مژه ندارد منزوي و تنها مي شويد و نزديکانتان از اطراف شما پراکنده مي گردند و اگــر در خواب ببينيد مژگان پرپشت و انبوهي داريد اطرافتان شلوغ مي شــود و خانه و خانواده اي انبوه و پر ازدحام خواهيد داشت. اگــر در خواب ببنيد چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه اســت از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بي محبتي خواهيد ديد و اهل خانه يعني همسر و فرزندانتان نسبت be شما صميمي و وفادار مي مانند وچنانچه ببينيد چشم چپ شما مژه دارد ولي چشم راستتان فاقد مژگان مي باشد تعبير بر عکس است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE