تعبیر خواب ميخ

 

 • تعبیر خواب ميخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ميخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ميخ

   

  ديدن ميخ در خواب؛ دليل برادر است. اگــر بيند ميخي بر ديوار زد؛ دليل كه برادرش ra در آنجا باز دارند. اگــر ميخ ra بر ريسمان بست؛ دليل كه برادرش ba مردي پيوندد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن ميخ be خواب شرف و بزرگي بود در دنيا و آخرت. اگــر بيند ميخ ra در ديوار يا ستوني زد به؛ دليل كه ba منافقي دوستي كند. اگــر بيند ميخ از برنج بود يا از مس be تاويل بد بود. اگــر ميخ از استخوان بيند؛ دليل قوت بود. اگــر بيندميخي آهنين داشت؛ دليل كه او ra فرزندي آيد كه be سبب او بزرگي يابد. اگــر بيند ميخ بر زمين زد؛ دليل كه از كسب خود توانگر شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ميخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ميخ چوبي : برنامه سودمند

  ميخ چوبي ra در جايي کوبيدن : کار سودمند

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE