تعبیر خواب موم

 

 • تعبیر خواب موم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب موم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب موم

   

  ديدن موم سفيد در خواب؛ دليل مال ونعمت اســت و موم زرد؛ دليل بيماري است. اگــر موم از وي ضايع شد؛ دليل نقصان مال اســت و ديدن موم be خواب be هــر رنگ بود؛ دليل مال و نعمت است. امام موم سفيد بهتر بود. اگــر بيند موم ra be آتش مي سوخت؛ دليل كه مال او بستانند. اگــر ديد موم be مردم مي داد؛ دليل كه مالِ خود be خيرات صرف كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  موم از عسل حاصل مي شــود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب اســت و پول و مال تعبير شده. موم ra be هــر رنگ و شکلي در خواب ببينيد خوب اســت be شرطي ke جسمي ke مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبير مي شــود ولي در اين ke باز هم پول و مال اســت ترديدي وجود ندارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE