تعبیر خواب موش

 

 • تعبیر خواب موش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب موش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب موش

   

  ديدن موش؛ دليل زني بود كه be ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگــر بيند موشي بگرفت؛ دليل كه زني چنين خواهد. اگــر ديد موشان بسيار در خانه او جمع شدند و هــمــه يك رنگ بودند؛ دليل كه be قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب ديد از سوراخ بيني او يا از سوراخ گوش او موش بيرون آمد؛ دليل كه او ra دختري آيد نابكار. اگــر از گلوي او موش بيرون آمد؛ دليل كه او ra پسري آيد. اگــر بيند از مقعد او موشي بيرون آمد؛ دليل كه او ra دختري آيد نابكار.

  جابر مغربي گويد :

  تاويل موش دشتي و موش خانگي هــر دو يكسان بود. اگــر ديد موشي در بستر او بود؛ دليل كه او ba زني قصد فساد كند و گوشت موش خوردن؛ دليل كه مال زن مفسده بخورد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  همان طور ke قبلا نيز نوشتم موش دزد اســت و يک دزد خانگي اســت و معبران آن ra be زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اند. ابن سيرين نوشته موش زني be ظاهر مستوره امــا در باطن مفسده. اگــر بيننده خواب موشي ببيند ba چنين زني سر و کار پيدا مي کــنــد و اگــر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني ba اين پليديها در خانه اش هست يا حضور پيدا خواهد کرد. اگــر سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي شــود ke مي دانيد چــه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد ke او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است. اگــر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست ke نبايد be او اعتماد داشته باشيد. اگــر در خواب موشي از پاچه شلوار شما افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر ra از خود مي رانيد و دور مي کنيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  موش

  که ميدود : پــس انداز

  فرار آن از دست يک گربه و يا be چنگ گربه افتادن : غم وغصه

  موش سفيد : ازدواج موفق

  در درون يک تله موش : دشمن شکست خورده

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن موش جنگ زن باشد

  ديدن موش دزد اســت ke از خانه اودزدي کرده

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن موش در خواب ؛ نشانة روبرو شدن ba اختلافات خانوادگي و بي وفايي دوستان اســت ... كارها وضعيت دلسرد كننده اي خواهد داشت .

  2ـ كشتن موش در خواب ؛ نشانة پيروزي بر دشمنان اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد موشها از شما فرار مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه تلاشهاي شما بي ثمر خواهد ماند .

  4ـ اگــر دختري خواب موش ببيند ؛ نشانة آن اســت كه دشمناني پنهاني دارد كه be او نيرنگ خواهند زد ... اگــر داخل لباس خود موش ببيند ؛ علامت آن اســت كه در اثر انــجـام دادن كاري رسوا خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE