تعبیر خواب منی

 

 • تعبیر خواب منی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب منی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب منی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه مني بيرون آمد او ra be قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

  اگر بيند كه از قضيب او ماهي بيرون آمد؛ دليل كه او ra فرزندي دزد و راهزن پديد آيد.

  اگر بيند كه از قضيب او مرغي پديد آمد؛ تاويلش آن اســت كه جواهرات يابد.

  اگر بيند كه از قضيب او موش بيرون آمد؛ دليل كه او ra دختري نابكار پديد آيد؛ كه در او هيچ خير نباشد.

  اگر بيند كه از قضيب او مار بيرون آمد؛ دليل كه او ra فرزندي آيد كه دشمن او باشد.

  اگر بيند كه كژدم بيرون آمد؛ همين تاويل دارد.

  اگر بيند كه كرم و مور بيرون آمد؛ دليل اســت فرزندش ضعيف و دون همت و فرومايه بود.

  اگر بيند كه از قضيب او نان بيرون آمد؛ دليل كه مفلس و تنگدست گردد.

  اگر بيند كه كنجد بيرون آمد؛ دليل كه عيالش كسي ra be پنهان دوست دارد.

  اگر بيند كه خون بيرون آمد؛ دليل كه ba زني حائض جماع كند.

  اگر بيند كه ريم بيرون آمد؛ فرزندي آرد معلول.

  اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد؛ دليل كه او ra فرزندي آيد مصلح و پارسا.

  اگر بيند كه آب تيره بيرون آمد؛ تاويلش be خلاف اين است.

  اگر بيند كه آتش بيرون آمد؛ يك نيمه be جانب مشرق و يك نيمه be جانب مغرب شد؛ دليل كه او ra فرزندي آيد كه پادشاه مشرق و مغرب گردد؛ مانند ذوالقرنين.

  اگر بيند كه سرگين بيرون آمد؛ دليل كه ميلش be لواط بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE