خدایا دستم به آسمانت نمی رسد ، اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن ...

ایران کلوب

تعبیر خواب منی

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب منی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب منی

 

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.

اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.

اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.

اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.

اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد.

اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.

اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.

اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.

اگر بیند که ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول.

اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.

اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.

اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی تعبیر خواب منی
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


× 6 = چهل دو

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : جمعه ۲۸ آذر
تعداد مطالب امروز : 372

خانواده

مروری بر مطالب گذشته