تعبیر خواب مشک

 

 • تعبیر خواب مشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مشک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مشک

   

  اگر ديد مشك داشت؛ دليل كه مردم او ra ثنا گويند. اگــر بيند بويِ مشك مي شنود؛ دليل كه نيكوئي ba كسي كند كه قدر آن نداند. اگــر ديد مشك بر خود مي ماليد؛ دليل كه ba خلق احسان كند.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد نافه اي از مشك بيرون آورد؛ دليل كه زني توانگر بخواهد. اگــر بيننده عالم بود؛ دليل كه عملش زياده شود. اگــر بازرگان بود مالش زياده شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مشك بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عيش خوش. سوم: كنيزك. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن مشک هديه بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  بوييدن مشك در خواب ؛ علامت be دست آوردن فرصتهاي غير منتظره و شادي بخش اســت ... عاشق و معشوق be وصال هم خواهند رسيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE