تعبیر خواب مرد

تعبیر خواب مرد

 

 • تعبیر خواب مرد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مرد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مرد

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري همان بود. اگر مردي مجهول بيند، دليل بر دشمن او بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مرد پير در خواب ، نشان حيله و خبر ناخوشايند است .

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  مرد

  ريشو: خشم

  مرد شاخدار : ناراحتي بزرگ

  مرد پير : زندگي طولاني

  مرد چاق : لحظه هاي شيرين

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن مردي خوش قيافه و خوش هيكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسياري دست مي يابيد و از زندگي خود لذت مي بريد .

  2ـ ديدن مردي بدقيافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمي و پريشاني شما را محاصره خواهد كرد .

  3ـ اگر زني مرد خوش قيافه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه امتيازي به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردي زشت را به خواب ببيند ، علامت آن است كه از جانب كسي كه دوست خود مي پنداريد ، دچار دردسر خواهد شد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE