تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب مرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مرده » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مرده

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگــر زنده را مرده يند بــه خلاف اين است. اگــر پدر مرده خود را بــا جامه هاي نيكو ديد و خرم؛ دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگــر زن مرده خود را بيند؛ دليل كه درويش شود. اگــر پسر مرده خود را ديد؛ دليل كه از غم برهد. اگــر زني بيند پسر مرده او زنده شد؛ دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگــر ديد مرده را زنده كرد؛ دليل كه زنده رامسلمان كند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام؛ دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگــر ديد مرده او را در كنار گرفت؛دليل تندرستي بود. اگــر مرده را از اهل خود شادمانه بيند؛ تاويلش بــه خلاف اين است. اگــر ديد مرده از اهل او بــا وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد؛ دليل اســت وصيتي كه كرده بود بــه جاي نياورده باشد. اگــر بيند كه مرده خندان پيش او آمد؛ دليل كه كافر مرده بود. اگــر ديد مرده در نماز بود؛ دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا؛ منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگــر ديد مرده چيزي خوردني بــه وي داد؛ دليل كه روزي حلال يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد جامه خود بــه مرده داد؛ دليل غم و اندوه است. اگــر ديد مدره اي قران بــه وي داد يا كتاب فقه؛ دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگــر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگــر در خواب مرده را نالان ديد؛ دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگــر ديد مرده از درد سر مي ناليد؛ دليل كه در دنيا بــا مردم تكبر كرده باشد. اگــر ديد مرده از درد چشم مي ناليد؛ دليل كه غيبت مردم باشد. اگــر ديد از درد دندان مي ناليد؛ دليل كه فحش بسيار بــه مردم داده باشد اگــر از پهلو مي ناليد؛ دليل كه بــا زنانِ بدكردار بوده باشد. اگــر از درد شكم مي ناليد؛ دليل كه حرام خورده باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بينداز درد پشت مي ناليد؛ دليل كه زنان بسيار كرده باشد و بــا پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگــر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت اســت اگــر از وي جدا شــد بد بود.اگر بيند بــا زنِ مرده مجامعت كرد؛ دليل كه از مال مرده چيزي بــه ويرسد. اگــر ديد مرده را بــه شهوت بوسه داد؛ دليل كه زن خواهد و بــه مرادها برسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد از پــس مرده شد؛ اگــر آن مرده مصلح بود؛ دليل كه راه او گزيند؛ اگــر مفسد بود؛ دليل كه بيمار شــود و شفا يابد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود؛ دليل كه بــا ايمان از دنيا رفته باشد. اگــر مرده را بــا جامه هاي سفيد بيند؛ دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگــر مرده را جامه هاي سياه بيند بــه خلاف اين اســت و جامه زرد و كبود؛ دليل معصيت است. اگــر مرده را جامه پوشانيد؛ دليل كه اجلش نزديك است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند؛ دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد؛ اگــر عالم بوده باشد بــه علم. اگــر مال دار بــه مال. اگــر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد؛ دليل كه آن مرده ديندار است. اگــر بيند مرده را كفن كرد؛ دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ظاهرشدن مشكل.

  سوم: فساد دين.

  اگر ديد مرده زنده شــد و معروف بود؛ دليل مال است.

  اگر پادشاهي اين خواب بيند؛ دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

  اگر در خواب ببيند بــا مرده جماع كرد و نطفه از او بيرون نيامد؛ منفعت مي يابد.

  اگر در خواب ببيند بازن مرده جماع كرد؛ حاجتش برآورده مى شود.

  اگر در خواب ببيند بــا مادر يا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد؛ از اموال مرده جيزى بــه او مى رسد.

  اگر در خواب ببيند كه مرده اى را بــا شهوت بوسيد؛ زن مى گيرد و بــه مرادش ميرسد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مرده دوست و مهمان اســت و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست ... اگــر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگــر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب اســت و هم نشان آن اســت کــه روح مرده در آرامش بــه سر مي برد. اگــر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگــر مرده در اين حالت چيزي بــه شما بدهد خوب اســت ولي اگــر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگــر مرده شما را دعوت کــنــد و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي کــه يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگــر در خواب ببينيد کسي کــه مرده آمد و کنار شما نشست خوب اســت ولي اگــر مرده شما را دعوت کــرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگــر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگــر کسي در خواب ببيند لباس خود را بــه مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن اســت کــه سلامتش بــه خطر مي افتد و زيان مي بينيد و بــه آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگــر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب اســت چرا کــه حرمت و عزت و احترام و آبرو بــه دست مي آوريد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صحبت بــا مردگان نيکو باشد

  ديدن سلام کردن بــه مرده شادي بود

  ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد

  ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

  مولف گويد :

  اگر خواب بيند مرده آمده و او را مي خواهد همراه خود ببرد .اگر بــا مرده همراه شــد دليل کــه در راه و روش اوست ولي اگــر بــا او همراه نشد دليل کــه از راه و روش او پيروي نمي کند

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

  دیدگاه ها بسته شده اند.