تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب مرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مرده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مرده

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده ra گشاده روي بيند. agar زنده ra مرده يند be خلاف اين است. agar پدر مرده خود ra ba جامه هاي نيكو ديد va خرم، دليل كه كارش ساخته va دولتش زياد شود. agar زن مرده خود ra بيند، دليل كه درويش شود. agar پسر مرده خود ra ديد، دليل كه az غم برهد. agar زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش az سفر بازآيد. agar ديد مرده ra زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي مرده ra ديد va az او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده dar آن جهان مرده dar آن نيكو بود va حق az وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: agar ديد مرده او ra dar كنار گرفت،دليل تندرستي بود. agar مرده ra az اهل خود شادمانه بيند، تاويلش be خلاف اين است. agar ديد مرده az اهل او ba وي مناظره كرد يا روي az وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود be جاي نياورده باشد. agar بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. agar ديد مرده dar نماز بود، دليل كه آن مرده dar دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند مرده او ra چيزي داد az متاع دنيا، منفعت بود az جائي كه اميد ندارد. agar ديد مرده چيزي خوردني be وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد جامه خود be مرده داد، دليل غم va اندوه است. agar ديد مدره اي قران be وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. agar بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه az آن نوع جامه گران شود. agar dar خواب مرده ra نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده dar دنيا. agar ديد مرده az درد سر مي ناليد، دليل كه dar دنيا ba مردم تكبر كرده باشد. agar ديد مرده az درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. agar ديد az درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار be مردم داده باشد agar az پهلو مي ناليد، دليل كه ba زنانِ بدكردار بوده باشد. agar az درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد va ba پدر va خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: agar بيند بامرده مجامعت كرد va اب مني az وي جدا نشده. دليل منفعت است agar az وي جدا شد بد بود.اگر بيند ba زنِ مرده مجامعت كرد، دليل كه az مال مرده چيزي be ويرسد. agar ديد مرده ra be شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد va be مرادها برسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد az pas مرده شد، agar آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، agar مفسد بود، دليل كه بيمار شود va شفا يابد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه ba ايمان az دنيا رفته باشد. agar مرده ra ba جامه هاي سفيد بيند، دليل كه dar آخرت حال او نيكو بود. agar مرده ra جامه هاي سياه بيند be خلاف اين است va جامه زرد va كبود، دليل معصيت است. agar مرده ra جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه dar دنيا طريق آن مرده جويد، agar عالم بوده باشد be علم. agar مال دار be مال. agar بيند خواست كفن مرده بكند va مرده ra dar گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. agar بيند مرده ra كفن كرد، دليل كه az خويشان مرده يكي ra كفن كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ظاهرشدن مشكل.

  سوم: فساد دين.

  اگر ديد مرده زنده شد va معروف بود، دليل مال است.

  اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم va حكمت آموزد va az شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

  اگر dar خواب ببيند ba مرده جماع كرد va نطفه az او بيرون نيامد، منفعت مي يابد.

  اگر dar خواب ببيند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.

  اگر dar خواب ببيند ba مادر يا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، az اموال مرده جيزى be او مى رسد.

  اگر dar خواب ببيند كه مرده اى ra ba شهوت بوسيد، زن مى گيرد va be مرادش ميرسد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مرده دوست va مهمان است va يدنش علتي براي ترس va وحشت dar خواب نيست . agar dar خواب مرده اي ra ببينيد دوستي ra ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. agar مرده ra dar لباس خوب va چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است va هم نشان آن است ke روح مرده dar آرامش be سر مي برد. agar مرده dar لباس ژنده va پاره va چهره اش عبوس va گرفته باشد خواب ما مي گويد غم va ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد va گرفتار سختي va تنگي مي شويم. agar مرده dar اين حالت چيزي be شما بدهد خوب است ولي agar چيزي az شما بگيرد va ببرد خوب نيست. agar مرده شما ra دعوت کند va شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي ke يک زنده ra مرده ببينيم va آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر va سلامت او است. agar dar خواب ببينيد کسي ke مرده آمد va کنار شما نشست خوب است ولي agar مرده شما ra دعوت کرد va نزد خود نشاند خوب نيست va agar دست بر گردن شما افکند بدتر است. agar کسي dar خواب ببيند لباس خود ra be مرده مي دهد خوب نيست va نشان آن است ke سلامتش be خطر مي افتد va زيان مي بينيد va be آبرويش لطمه وارد مي آيد. agar بر عکس ببينيد az مرده لباس مي گيريد خوب است چرا ke حرمت va عزت va احترام va آبرو be دست مي آوريد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صحبت ba مردگان نيکو باشد

  ديدن سلام کردن be مرده شادي بود

  ديدن مرده dar خواب az غم بيرون آيد

  ديدن مرده dar کنار خود زيادتي عيش بود

  مولف گويد :

  اگر خواب بيند مرده آمده va او ra مي خواهد همراه خود ببرد .اگر ba مرده همراه شد دليل ke dar راه va روش اوست ولي agar ba او همراه نشد دليل ke az راه va روش او پيروي نمي کند

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

  دیدگاه ها بسته شده اند.