تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب مرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مرده » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مرده

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنانِ بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد و با پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت است اگر از وي جدا شد بد بود.اگر بيند با زنِ مرده مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزي به ويرسد. اگر ديد مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، اگر مفسد بود، دليل كه بيمار شود و شفا يابد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه هاي سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. اگر بيند مرده را كفن كرد، دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ظاهرشدن مشكل.

  سوم: فساد دين.

  اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است.

  اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

  اگر در خواب ببيند با مرده جماع كرد و نطفه از او بيرون نيامد، منفعت مي يابد.

  اگر در خواب ببيند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.

  اگر در خواب ببيند با مادر يا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جيزى به او مى رسد.

  اگر در خواب ببيند كه مرده اى را با شهوت بوسيد، زن مى گيرد و به مرادش ميرسد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صحبت با مردگان نيکو باشد

  ديدن سلام کردن به مرده شادي بود

  ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد

  ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

  مولف گويد :

  اگر خواب بيند مرده آمده و او را مي خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دليل که در راه و روش اوست ولي اگر با او همراه نشد دليل که از راه و روش او پيروي نمي کند

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن مرده « تعبیر » آبرو آبرويش آخرت آرامش آشنا آمد آمد، آمده آموزد آن آوريد آيد آيد ديدن اب ابراهيم اجلش احترام احوال ادامه از است است است اول است اگر استغفار اش افتد افکند السلام ام، امام اموال اميد اند اندوه اهل او اوست اى اي ايمان اين اگر با باز بازآيد بازن باشد باشد باشد ديدن بامرده ببرد ببيند ببينيد ببينيم بد بدتر بدكردار بدهد بدي بر برآورده براي برايمان برای برد برسد برهد برويد بريده بسيار بشاش بكند بكند، به بود بود بود ديدن بود، بوداگر بوده بوسه بوسيد، بيرون بيمار بيند بيند، بينداز بيننده بينيد بگردانيد، بگيرد تاويلش ترس تعبیر تكبر تندرستي تنگي تهراني تو توفيق جائي جابر جامه جاي جدا جعفر جماع جهان جويد، جيزى حاجتش حال حالت حالش حرام حرمت حضرت حق حكمت حلال خاصه خرم، خشنود خطر خلاف خندان خواب خواست خواهد خواهر خوب خود خوردني خورده خويشان داد داد، داده دار دانيال در درخواب درد درويش دست دعوت دليل دندان دنيا دنيا، دهد دوست دوستي دولتش ديد ديد، دين اگر ديندار را رامسلمان راه رسد رسد اگر رفته روح روزي روش روي زرد زن زنان زنانِ زنده زني زنِ زياد زيادتي زيان ساخته سختي سر سفر سفيد سلام سلامت سلامتش سه سياه سيرين شادمانه شادي شد شد، شغلي شفا شكم شما شهوت شود شود اگر شويم صادق صحبت طاعت طريق طمع طول ظاهرشدن عالم عبوس عزت علتي علم عليه عمر عيش عکس غايبش غم غيبت فحش فرمائید فرمايد فروخت فساد فقه، قران كارش كافر كبود، كتاب كرد كرد، كرده كرماني كسي كفن كنار كند كه لباس لطمه ما مادر مال مال دوم متاع مجامعت محمدبن مدره مراجعه مرادش مرادها مردم مرده مرده مردگان مشاهده مشكل سوم مصلح مطلب مطيعي معروف معصيت مغربي مفسد ملاقات من مناظره منفعت منوچهر مني مهمان مهماني مولف مى مي ميرسد ناراحتي نالان ناليد، نبي ندارد نزد نزديك نشان نشاند نشد نشده نشست نطفه نماز نمي نوع نيامد، نياورده نيست نيك نيكو نيکو هاي هم همراه و وارد وجه وحشت وصيتي وقتي ولي وي ويرسد يا يابد يابد اگر يافتن يدنش يكي يند يوسف يک پادشاهي پاره پدر پرسيد پس پسر پشت پهلو پوشانيد، پوشيده پيروي پيش چرا چشم چهره چيزي ژنده کرد کردن کسي کنار کند کند کنيد که گران گردن گرفت،دليل گرفتار گرفته گزيند، گشاده گور گويد گيرد گيريد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

  دیدگاه ها بسته شده اند.