تعبیر خواب محراب

 

 • تعبیر خواب محراب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب محراب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب محراب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه در محراب نماز كرد؛ دليل اســت او ra فرزندي صالح آيد. اگــر بيند كه در محراب نشسته بود؛ دليل كه در نماز كاهلي كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه محراب ra عمارت كرد؛ دليل بر صلاح دين او اســت ... اگــر بيند كه در محراب آب تاخت؛ دليل اســت او فرزندي آيد عالم.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن محراب be خواب بر پنج وجه است.

  اول: پادشاه.

  دوم: امام مسجد.

  سوم: قاضي.

  چهارم: محتسب (پاسبان).

  پنجم: ميانجي وواسطه شدن در ميان مردمان.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب ببينيد كه كشيكي در محراب ؛ ايستاده اســت ؛ معنايش اين اســت كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

  2ـ اگــر در خواب ببينيد كه در محراب نشسته ايد ؛ نشانة نوميدي و تغيير شغل اســت .

  3ـ اگــر زن جواني در خواب ببيند كه وارد محراب مي شــود ؛ دلالت بر عشقهاي دروغي و دشمناني دارد كه سعي مي كنند او ra ba خود هم پيمان كنند .

  4ـ محراب ؛ كمتر در خوابهاي شما ظاهر مي شــود مگر آنكه بخواهد هشداري درباره اشتباهات شما بدهد ... يا be اين معناست كه پشيماني و ندامت شما ra از انــجـام كاري باز مي دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE