تعبیر خواب مازو

 

 • تعبیر خواب مازو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مازو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مازو

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر مازو از درخت جمع كرد؛ دليل اســت كه be سختي مال حاصل كند. اگــر بيند كه be خروار مازو داشت؛ دليل اســت مال بسيار حاصل كند. اگــر بيند كه مازو خورد؛ دليل كه مال حرام خورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن مازو در خواب؛دليل بيماري اســت و مازوي سبز و سياه غم و اندوه بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مازو در خواب بر چهار وجه است. اول: مكروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بيماري. چهارم: ملامت در كارها.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE